Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 211 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 211
Rapor Tarihi : 05.01.2016
Konu : 02.10.2015 tarih, 205 sayılı İmar Komisyon Raporu

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.11.2015 tarihli meclis toplantısında iade edilen 205 nolu İmar Komisyon Raporu İmar Komisyonunca tekrar incelendi.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yeniden yapmış olduğu incelemeler neticesinde; müellifince hazırlanan Eyüp İlçesi, 240 ada, 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 211 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.