Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 212 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 212
Rapor Tarihi : 06.01.2016
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99-2015/1878 sayı, 04.01.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ:
17.11.2014 tarih ve 2014/S-1119-7768 sayılı yazımız.
İ.B.B. Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 262 sayılı kararı.
11.12.2015 tarih ve 1878 sayılı dilekçe.
Eyüp İlçesi, Alibeyköy genelinde aynı parseldeki farklı fonksiyon ve yapılaşma şartlarının tek bir yapılaşma ve fonksiyona dönüştürülmesine ilişkin 12.07.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı tadilatında TAKS:0.44 H:9.50 yapılanmalı konut alanında kalan 790 ada 11 parselin MAKS. TAKS:0.65 MAKS. 4 kat yapılanmalı T1 (Ticaret+Konut) Alanına alınmasına yönelik yapılan itiraza yönelik hazırlanan ve Eyüp Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince 2013/246 kararla uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İ.B.B. Belediye Başkanlığının 2014/504 sayılı kararı ile “yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi” şeklinde karara bağlanmıştır. Müdürlüğümüzce yeniden değerlendirilerek ilgi (a) yazımız ve eki plan paftaları ile İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne sevk edilen plan değişikliği teklifi 1 nolu plan notundaki “TAKS:0.65 Maks. Kat Adedi 4’tür” ibaresinin “TAKS:0.44 Hmaks:9.50 dir” şeklinde düzenlenmesiyle tadil edilerek, İ.B.B. Başkanınca 12.03.2015 tarihinde onaylanmıştır.
İlgi (a) yazımız ve eki plan paftaları ile İ.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne sevk edilen ve ilgi (b) meclis kararı ile tadilen uygun görülen 12.03.2015 onay tarihli, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, F21-C-19B-3A Pafta, 790 ada 11 Parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının plan notlarına ilgi (c) dilekçedeki “790 ada 10-11-12-13-14 parsellerin tevhid işleminin gerçekleşebilmesi” talebine istinaden;
MERİ PLANDAKİ TOPLAM İNŞAAT ALANI DEĞİŞMEMEK KAYDI İLE AYNI YAPILAŞMA ŞARTLARINDA 4 KAT YAPILABİLİR.
plan notunun eklenmesine ilişkin müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı hazırlanmıştır. Söz konusu plan notu tadilatı çalışması yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı plan notu değişikliği teklifi herhangi bir inşaat artışı olmadığından oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 212 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.