Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 22.12.2015 tarih ve 210 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 210
Rapor Tarihi : 22.12.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99-1698 sayı, 26.11.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
07.12.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) Eyüp Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.07.2015 tarih, 2244 sayılı yazısı ve ekleri
b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 13.08.2015 tarih, 878148-Bno:2902 İbb No: 150177 sayılı yazısı
c) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 10.08.2015 tarih, 1421-147969 sayılı yazısı
d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih, 1413-140299 sayılı yazısı
e) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı’nın26.08.2015 tarih, 434357 sayılı yazısı
f) Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.10.2015 tarih, S-6709 sayılı yazınız
İlgi (a) yazı doğrultusunda, Müdürlüğümüzce Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel, Silahtarağa 660 ada 9-10 parseller ile Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan ve 669 ada 19 ve 21 parseller arasında bulunan alana plan değişikliği teklif edilmektedir.
İlgi (a) yazıda “Eyüp ilçesi, Esentepe Mahallesi, 699 ada 9 parsel, meri planda konut alanında kalmakta olan mülkiyeti İstanbul Büyük Şehir Belediyesine ait bulunan bir parsel olup söz konusu bu parselin üzerinde herhangi bir bina bulunmamaktadır. Söz konusu bu parselin İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden park alanı olarak değerlendirilmek üzere tahsis talep edilmiştir. Bu yere karşılık olarak Silahtarağa Mahallesi, 669 ada 19 ile 21 parselleri arasında bulunan ve yazınız ekindeki krokide işaretli olarak gösterilen kamuya terkinli üçgen şeklindeki alan meri planda park alanında kalmaktadır. Bu parseller ve üçgen şeklindeki kısımların park alanından konut alanına alınması için gereken plan değişiklik tasarımlarının hazırlanmasının gereğini.” denilmektedir.
29.08.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda, Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel (K3) rumuzlu 500 kişi/ha yoğunluklu konut alanında; Silahtarağa 660 ada 9-10 parseller (K2) rumuzlu 400 kişi/ha yoğunluklu konut alanında; Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan ve 669 ada 19 ve 21 parseller arasında bulunan alan park alanında kalmaktadır. 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda ise Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel Taks=0,41 H=12,50 m. yapılanmalı konut alanında, çok az bir kısmı yolda; Silahtarağa 660 ada 9-10 parseller park alanında, çok az bir kısmı yolda; Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan ve 669 ada 19 ve 21 parseller arasında bulunan alan park alanında kalmaktadır.
Tarafımızca İlgi (a) yazı doğrultusunda Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel sayılı yer Taks=0,41 H=12,50 m. yapılanmalı konut alanından park alanına; Silahtarağa 660 ada 9-10 parseller park alanından çevre yapılanma koşullarına uygun olarak Taks=0,43 H=9,50 m. yapılanmalı konut alanına; Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselde bir kısmında yer alan 669 ada 19 ve 21 parseller arasında bulunan alan park alanından, çevre yapılanma koşullarına uygun olarak Taks=0,39 H=9,50 m. yapılanmalı konut alanına alınmıştır.
Söz konusu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) ve İlgi (f) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; “… yapılan incelemede Esentepe Mah. 699 ada 9 parsel ile Silahtarağa Mah. 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan 669 ada 19-21 parsellerin arasında bulunan alana ilişkin teklifin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilediği belirlenmiş olup; Eyüp İlçesi Esentepe Mah., 699 ada 9 parselin Taks=0,41 H=12,50 yapılanmalı konut alanından park alanına, Silahtarağa Mah., 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan 669 ada 19-21 parsellerin arasında bulunana alanın park alanından çevre yapılanma koşullarına uygun olarak Taks=0,39, H=9,50 m. yapılanmalı Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifinin ve 660 ada 9-10 parsellerin Park Alanında çevre yapılanma koşullarına uygun olarak Taks=0,43 H=9,50 m. yapılanmalı Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli teklifin münferit olarak tarafımıza iletilmesine müteakip konuya ilişkin kurum görüşümüz oluşturulacaktır.” denilmektedir.
İlgi (c) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü eki Komisyon Raporu’nda; “…yürürlükte olan imar planlarındaki yeşil alan miktarının korunması ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na da işlenmesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Plan tadilatlarının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’ denilmektedir.
İlgi (e) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde, 7 maddeden oluşan teknik görüş bildirilmiştir.
İlgi (f) Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşünde; “…660 ada 9,10 parsel, 699 ada 9 parsel, 669 ada 19,21 parseller arası kısımlar ile ilgili plan tadilat teklifiniz uygun görülmüştür. Ancak Müdürlük arşivinde yapılan incelemede 699 ada 9 parsel bitişiğinde bulunan 8 parsel sayılı yere 9 parsele bitişik olarak imar durumu ve yapı ruhsatı düzenlendiği görülmektedir. Söz konusu parselin park alanına alınmasının uygun olmadığı kanaati ile imar durumu, yapı ruhsatı ve fotoğraf yazı ekinde gönderilmektedir.
Ayrıca Alibeyköy-Karadolap Mahallesi 384 ada 10 parsel bitişiğinde bulunan tescil dışı alanın, 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H=15,50 m. TAKS=0,44 yapılanmalı konut alanında kalmakta olduğu, ancak fiili durumu değerlendirildiğinde park alanına alınmasının uygun olacağı Müdürlük görüşümüzdür.” denilmektedir.
Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel, Silahtarağa 660 ada 9-10 parseller ile Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan ve 669 ada 19 ve 21 parseller arasında bulunan alana ait plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi 699 ada 9 parsel, Silahtarağa 660 ada 9-10 parseller ile Silahtarağa Mahallesi 669 ada 42 parselin bir kısmında yer alan ve 669 ada 19 ve 21 parseller arasında bulunan alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 22.12.2015 tarih ve 210 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.