Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 51 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 51
RAPOR TARİHİ : 06.01.2016
İLGİ : İnsan Kayn. ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 1774 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında 2015 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2016 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2015 tarih ve 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 sayılı genelgesinden anlaşılacağı üzere, net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis kararının Ocak ayı içerisinde alınması ve ilgililerle sözleşme yenileme işlemlerinin de 01.01.2016 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “…. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilerek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibariyle sınırlama getirebilir.” denilmektedir.
Ayrıca Maliye Bakanlığının 08.01.2015 tarih ve 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 sayılı Genelgesinde Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek unvanlar ile taban ve tavan fiyat aralığının esas alınarak ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumların yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemiz birimlerinde 2015 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2016 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2016 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tavan fiyat üzerinden verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz birimlerinde 2015 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2016 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2016 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tavan fiyat üzerinden verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 51 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.