Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 50 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 50
RAPOR TARİHİ : 05.01.2016
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 1773 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü yer aldığından;
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2016 yılı bütçe kanunun ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesini ve teklif karar şeklinde karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2016 yılı bütçe kanunun ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 50 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.