Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK + EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 05.01.2016
İLGİ : Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.11.2015 tarih ve 552 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden lise son sınıf (12. Sınıf) öğrencilerinin tamamına gerek üniversite sınavlarına hazırlanırken olumlu motive edilmesi, gerekse maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere maddi katkı sağlanması anlamında “Üniversite Hazırlık ve Eğitime Katkı Desteği”; 5393 sayılı Belediye Kanununun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde her öğrenciye 500.-TL (Beşyüztürklirası) eğitime katkı desteği yapılması hususunun uygun görülmesi halinde karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu;
Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden lise son sınıf (12. Sınıf) öğrencilerinin tamamına 5393 sayılı Belediye Kanununun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde her öğrenciye 500.-TL (Beşyüztürklirası) eğitime katkı desteği yapılması hususunda karar verme yetkisi Belediye Başkanlığı Makamında olup anılan maddeler uyarınca belirtilen şekilde eğitim yardımı verilmesi hususunda komisyonumuzca oy çokluğu ile uygunsuzluk görülmemiştir.
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.