Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 52 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 52
RAPOR TARİHİ : 06.01.2016
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 1775 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine istinaden hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Kadro Değişikliği başlıklı 11 inci maddesinde “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü yer aldığından;
Belediyemizde mevcut 8 adet boş kadronun yetersizliği nedeniyle gerekli olan unvan-derece değişikliğinin yapılmasını;
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetveller ilişikte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Kadro Değişikliği başlıklı 11 inci maddesi uyarınca teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 06.01.2016 tarih ve 52 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi. .