Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 49 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 49
RAPOR TARİHİ : 05.01.2016
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.11.2015 tarih ve 3656 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Topçular Mahallesi mülkiyeti idaremize ait olan 66 pafta, 480 ada, 279 parsel 1.293,14 m2 sayılı taşınmaz üzerinde Hicret Camii bulunmaktadır. Ayrıca konu edilen 480 ada, 279 parsel 02.07.1998 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında Camii alanında kalmaktadır.
Bu itibarla Topçular Mahallesi 66 pafta 480 ada 279 parsel sayılı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğüne plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi hususu 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ


Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca, Eyüp Topçular Mahallesinde mülkiyeti idaremize ait olan 66 pafta, 480 ada, 279 parsel 1.293,14 m2 sayılı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğüne plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 05.01.2016 tarih ve 49 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.