Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 28.09.2015 tarih ve 203 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 203
Rapor Tarihi : 28.09.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 2015/975 sayı, 06.07.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.07.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 12.03.2015 tarih, 427 sayılı Vekil Cengiz Yılmaz’a ait dilekçe ve ekleri
b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 25.03.2015 tarih, 540-57763 sayılı yazısı
c) Eyüp Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.03.2015 tarih, 1015 sayılı yazısı
d) Eyüp Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.03.2015 tarih, 116 sayılı yazısı
e) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2014 tarih, 192392 sayılı yazısı
f) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 04.05.2015 tarih, 481164-1552-83620 sayılı yazısı
İlgi (a) dilekçe ve eki plan paftaları ile müellifince Eyüp Kemerburgaz Mahallesi 331 ada, 1 parsel ve 332 ada 1-2 parsel sayılı yerlere plan tadilatı teklif edilmektedir. Söz konusu parseller 04.10.2007 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kemerburgaz I.Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı’nda “K” rumuzlu 700 kişi/ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 09.05.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 332 ada 1 parsel ayrık nizam E=2.30 Hmax=12,50 m. yapılanmalı konut alanında; 331 ada 1 parsel ile 332 ada 2 parsel, ayrık nizam E=2.30 Hmax=12,50 m. yapılanmalı konut alanında kalmakta olup; çok az bir kısmı 7.00 m.lik yolda kalmaktadır.
Müellifince hazırlanan plan tadilatı teklifi incelendiğinde; meri planda söz konusu parsellerin ortasından geçen 7.00 m.lik yolun iptal edilerek konut alanına alındığı; 332 ada 1 ve 2 parsellerin güneyinde iptal edilen yol alanı kadar park alanı oluşturulduğu görülmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1. Tasdik sınırı İstanbul İli Eyüp İlçesi Kemerburgaz 331 ada 1 parsel ile 332 ada 1-2 parseller ve bir kısım yol alanını kapsamaktadır.
2. Tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen konut alanı, kısmen park, kısmen de yolda kalmaktadır. Konut alanlarında meri planda belirtilen yapılaşma şartları geçerlidir.
3. Kamuya ait alanların kamuya terki yapılmadan uygulama yapılamaz.
4. Tasdik sınırı içindeki alan 17.11.2000 tarihle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan jeolojik jeoteknik etüt raporunda "Ayrıntılı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan (C)"da kalmakta olup; söz konusu rapor doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Uygulama aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve bu raporlara uyulacaktır.
5. Belirtilmeyen hususlarda meri imar yönetmeliği, meri imar plan kararları ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.” denilmektedir.
Teklife ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e) ve İlgi (f) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; “…söz konusu imar planı değişikliğine yönelik Müdürlüğümüz görüşünün verilebilmesi için, planlama öncesinde İlgi (b) genelge gereğince yukarıda belirtilen hususların ve getirilmek istenen kat yüksekliğinin göz önüne alındığı imar planına esas yerleşime uygunluk amaçlı ‘Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması’ yapılıp hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine onaylatıldıktan sonra tarafımıza gerekmektedir.” denilmektedir.
İlgi (c) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görüşünde; “…söz konusu adalar arasındaki yer 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde Kemer I.Etap İmar Uygulaması kapsamında bölgedeki tüm parsel maliklerinden DOP kesintileri yapılarak oluşan kamuya terkinli bir alandır. Plan tadilatı yapılırken ve eşdeğerlik ilkesi aranırken kamunun kullanabileceği şekilde donatı oluşturulmalıdır. Yazınız ekindeki plan tadilatı incelendiğinde geometrik anlamda kamunun kullanımına uygun bir alan olmadığı tespit edilmiştir. Bu alanın park alanı olarak değil yol niteliğiyle bırakılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (d) Park ve Bahçeler Müdürlüğü görüşünde; “…yapılan incelemede plan tadilatıyla oluşturulan söz konusu alanın mevcut ince uzun şekliyle, kamunun ortak kullanımına uygun bir park düzenlemesine müsait olmadığı; eğer park için bir yer ayrılacaksa, ayrılan alanın geometrik olarak daha uygun bir alan olması gerektiği hususunu…” denilmektedir.
İlgi (e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde, 5 maddeden oluşan teknik görüş bildirilmiştir.
İlgi (f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün ulaşım kararı bölümünde; “… 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifi, iptal edilen 7.00 m.lik imar yolunun kadastral olarak da oluştuğu, mevcut durumda yol olarak kullanıldığı ve teklifin yol donatısını azaltıcı nitelikte olduğu belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Eyüp Kemerburgaz Mahallesi 331 ada, 1 parsel ve 332 ada 1-2 parseller ile bir kısım kadastral boşluğa ait plan tadilatı teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz Mahallesi 331 ada, 1 parsel ve 332 ada 1-2 parseller ile bir kısım kadastral boşluğa ait plan değişikliği teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 28.09.2015 tarih ve 203 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.