Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.09.2015 tarih ve 201 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 201
Rapor Tarihi : 17.09.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 2015/S-289 sayı, 30.04.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
04.05.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2014 tarih, S-12376 sayılı yazısı
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 62956595.310.06/ 2056-237214 sayılı yazısı.
c) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 22.12.2014 tarih ve 21362969-310.01/1295948-3864 sayılı yazısı.
d) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 31.03.2015 tarih ve 24272852-310.01.03 158078 sayılı yazısı.
e) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09.02.2015 tarih, 62024621/756/1406280 sayılı yazısı
Eyüp İlçe sınırlarında muhtelif planlarda Başkanlığımızın şifahi emri ile, eğitim alanlarında doğacak ihtiyaçlara karşılık verebilmesi için yapılanmaları ile ilgili olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında düzenleme yapılması istenmiş olup, bu kapsamda; 09.05.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, 22.06.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli plan tadilatı, 09.04.2012 t.t.’li Kemerburgaz Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı, 22.09.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı ve 22.07.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına; “Kamuya ait eğitim (İlkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb. tüm eğitim alanları) alanlarında blok ebat, boyut, şekli ve çekme mesafeleri serbest olup, bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Onaylı 1/1000 ölçekli plana esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporunda yapılanma ile ilgili belirtilen hususlara uyulacaktır.” notunun eklenmesi ve söz konusu teklif plan notu ile çelişen plan notu maddelerinin ve plan paftaları üzerinde yer alan yapılanma değerleri ve çekme mesafelerinin iptal edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi (a), ilgi(b), ilgi(c), ilgi (d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüş yazısında; “..kamuya ait olmayan eğitim alanları da varsa ‘Kamuya ait eğitim (ilkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb tüm eğitim alanları)’ alanları ifadesi yerine ‘Tüm eğitim alanları (ilkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb tüm eğitim alanları)’ ifadesinin kullanılmasının uygun olacağı, ayrıca bahsi geçen alanlarda ‘…blok ebat, boyut, şekli’ ifadelerinin meri yönetmeliklerde ki ifadelerle açık bir şekilde tanımlanmasının daha uygun olacağı …” denilmektedir.
İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…İlgi yazı ekinde belirtilen Plan Notu Hükümleri’ne “İstanbul İmar Yönetmeliği ile 18.08.2005 tarihli genelgede belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır” notunun konması,
1) 1/1000 Ölç.U.İ.Planına esas Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda “AJE veya mor Renk (Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Yapılması Gereken Alanlar) lejandı ile gösterilen yerlerde, ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaswı yapılıp, hazırlanacak rapor yetkili kuruma onaylatılmadan, yapılaşma içeren planlamalar yapılmayacaktır” notunun konması,
2) 1/1000 Ölç.U.İ.Planına esas Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda “Yerleşime Uygun Olmayan Alanlarda, yapılaşma içeren planlamalar yapılmayacaktır” notunun konması,
3) Mevcut planların onaylı ve yürürlükteki Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu doğrultusunda gözden geçirilerek gerekmesi halinde revizyonların yapılması ve getirilen kat sınırlanmalarına bağlı kalınması,
4) Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli görülmesi durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.
Sonuç olarak yukarıda belirtilen hususların gerek planlama gerek uygulama aşamalarında göz önüne alınması, 1. 2. Ve 3. Maddeler de belirttiğimiz notun ‘Plan Notu’’na eklenmesi şartıyla söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı ve ‘Plan notu’ değişikliğinin yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “
İmar Planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
Eğitim Alanları (İlkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb.) fonksiyonlarının oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanları içerisinde, yürürlükteki “İstanbul Otopark Yönetmeliği” gereğince düzenlenerek karşılanması,
Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden Eğitim Alanlarının (ilkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb.) cephe aldığı
- 10.00m-17.00m genişliğindeki yollardan min.5.00 m.
- 17.00m-25.00 m. genişliğindeki yollardan min. 10.00 m. yapı yaklaşma mesafesinin bırakılması
hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 6 maddelik teknik görüş verilmiştir.
İlgi e) İl Milli Eğitim Müdürlüğü görüş yazısında “…okul alanlarının ihtiyaca göre en iyi şekilde değerlendirilmesine imkan sağlayacağından, 1. Etap Kemerburgaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında düzenleme yapılmasının, bu durumla çelişen plan notu maddelerinin, plan paftaları üzerinde yer alan yapılanma değerleri ve çekme mesafelerinin iptal edilmesi gerektiği belirtilmektedir.” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a), ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri ve plan paftaları yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; bahse konu plan değişikliği tekliflerini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 17.09.2015 tarih ve 201 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.