Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 28.09.2015 tarih ve 202 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 202
Rapor Tarihi : 28.09.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 2015/1440 sayı, 07.09.2015 tarihli yazısı


KOMİSYON İNCELEMESİ
07.09.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul I. Bölge Müdürlüğü’nün 11.08.2015 tarih, 21464-1564 sayılı yazısı ve ekleri
b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 29.06.2015 tarih, 704473-2329-124785 sayılı yazısı c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 10.06.2015 tarih, 1081-108604 sayılı yazısı
d) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı’nın 09.07.2015 tarih, 360251 sayılı yazısı
e) İstanbul Valiliği İl Müftülüğü’nün 01.07.2015 tarih, 6116 sayılı yazısı ve eki Eyüp Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 26.06.2015 tarih, 613 sayılı yazısı
İlgi (a) yazı ve eki plan paftaları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul I. Bölge Müdürlüğü’nce Ramicuma Mahallesi, 239 ada 12 parsele plan değişikliği teklif edilmektedir. Söz konusu parsel; 16.05.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planında Dini Tesis Alanı’nda; 17.12.2004 t.t.li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon Uygulama İmar Planı’nda bitişik nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Ramicuma Mahallesi, 239 ada 12 parsele ilişkin plan tadilatı teklifi incelendiğinde; parselin meri 16.05.2014 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki fonksiyonu doğrultusunda; konut alanından dini tesis alanına alındığı görülmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1. Plan tasdik sınırı; 239 ada 12 parseldir.
2. Plan sınırı içindeki alan “mescit alanı”dır.
3.Yapı yaklaşma mesafesi Eyüp Belediyesince onaylanacak avan projede belirlenecektir.
4. Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı plan notları ve meri yönetmelik hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.
Teklife ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) ve İlgi (e) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; “… 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifi,
- Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
-“Dini Tesis Alanı” fonksiyonunun otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanı içerisinde karşılanması,
- Söz konusu teklif alan etüd aşamasındaki Vezneciler-Edirnekapı-Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattından etkilendiğinden uygulama aşamasında Altyapı Projeler Müdürlüğünden görüş alınması
Hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından müdürlüğümüzce uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi (c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’ denilmektedir.
İlgi (d) İSKİ Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı görüşünde, 4 maddeden oluşan teknik görüş bildirilmiştir.
İlgi (e) yazı eki Eyüp Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün görüşünde, “…239 ada 12 parselde Dini Tesis Alanı fonksiyonu verilmesi Kaymakamlığımızca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
Eyüp İlçesi, Ramicuma Mahallesi, 47 pafta, 239 ada, 12 parsel sayılı yere ait plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Ramicuma Mahallesi, 47 pafta, 239 ada, 12 parsel sayılı yere ait plan değişikliği teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 28.09.2015 tarih ve 202 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.