Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.09.2015 tarih ve 200 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 200
Rapor Tarihi : 17.09.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2015/S-126 sayı, 28.01.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
02.02.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 23.09.2015 tarih, 126 sayılı dilekçe
22.09.2014 tarih, 2014/8483-6942-180041 sayılı İ.B.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 114 ada, 4 ve 5 parsellerin “konut alanında” kalan kısımlarının “Çocuk Bahçesi” alanına, 4 parselin “Çocuk Bahçesi” Alanında kalan kısmının H=5 kat yapılanma da “Ticaret+konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifinin, 18.07.2014 tarih, 2014/1138 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile “meri planda konut alanı için verilen inşaat alanında artış olmayacak şekilde konut alanı ve yeşil alan sınırının ve konut alanındaki blok şeklinin bilgi paftasında görüldüğü şekilde düzenlenmesi” şeklinde tadilen uygun bulunarak, 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onandığı tarafınıza bildirilmiştir.
15.12.2014 tarih, 2014/12962-8844-235731 sayılı İ.B.B.B. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ile de 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile ‘“plan paftalarında ticaret+konut alanı” olarak düzenlenen kısmın 18.07.2014 tarih, 2014/1138 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı’nda sehven “konut alanı” olarak yazıldığı görüldüğünden bu ifadenin “ticaret+konut alanı” olarak düzeltilmesi, yeniden plan dağıtım işlemi yapılmadan sadece yapılan düzeltme ile birlikte 18.07.2014 tarih, 2014/1138 sayılı İBB Meclis Kararı doğrultusunda uygulama yapılması hususunda ilçe belediyesine bilgi verilmesi şeklinde karara bağlanmıştır’ denilmektedir. Yasa gereği 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı 25.12.2014-26.01.2015 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Müdürlüğünüzün ilan askı panosunda 25.12.2014/26.01.2015 tarihleri arasında çıkartılmış olan Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesi 114 ada 4 ve 5 parsellerle ilgili 13.11.2014 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyon Görüş ve Meclis Kararı ile bu kararın bağlı olduğu 1/1000 ölçekli olan tadilat teklifi bölge trafik akışını ve yoğunluğunu olumsuz etkileyeceğinden ayrıca bölgedeki diğer parseller ile imar farklılığı oluşturacağından dolayı itiraz ediyorum. Aynı zaman da parseldeki bu plan tadilatı bulunduğu kavşak noktasında trafik düzeni açısından tehlike oluşturmaktadır.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesi, 1/1000 ölçekli plan örneği ve 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile 18.07.2014 tarih, 2014/1138 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı yazımız ekinde olup, konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı’na yapılan itiraz oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 17.09.2015 tarih ve 200 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.