Belediye Meclisinin 22.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 21.10.2015 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 14
RAPOR TARİHİ : 21.10.2015
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 3933 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Komisyonumuza 05.10.2015 tarihli meclis toplantısında havale edilen 2016 Mali yılı bütçe görüşmelerinde;

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

NEVİ BAŞKANIN TEKLİFİ KOMİSYON TEKLİFİ
VERGİ GELİRLERİ 115.250.000.-TL 115.250.000.-TL
TEŞEBBÜS VE MÜLK GEL. 52.500.000.-TL 4.500.000.-TL
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. 52.500.000.-TL 4.500.000.-TL
DİĞER GELİRLERİ 87.401.000.-TL 87.401.000.-TL
SERMAYE GELİRLERİ. 15.849.000.-TL 0,00.-TL
ALACAKLARDAN TAHS. 15.849.000.-TL 0,00.-TL
RED VE İADELER (-) -500.000.-TL -500.000.-TL
TOPLAM 275.000.000.-TL 275.000.000.-TL

2016 YILI AÇIK / FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BANKALARDAN BORÇLANMA 17.000.000.-TL 17.000.000.-TL
GENEL TOPLAM 17.000.000.-TL 17.000.000.-TL


2016 YILI GİDER BÜTÇESİ

GİDERİN TÜRÜ BAŞKANIN TEKLİFİ KOMİSYON TEKLİFİ
GENEL KAMU HİZMETLERİ 102.293.333,84.-TL 102.293.333,84.-TL
SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00.-TL 0,00.-TL
KAMU DÜZENİ VE GÜV.HİZMETLERİ 12.340.190,14.-TL 12.340.190,14.-TL
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 58.463.277,97.-TL 58.463.277,97.-TL
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 55.006.834,49.-TL 55.006.834,49.-TL
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 23.994.909,95.-TL 23.994.909,95.-TL
SAĞLIK HİZMETLERİ 3.775.560,03.-TL 3.775.560,03.-TL
DİNLENME KÜLTÜR DİN HİZMETLERİ. 36.125.893,58.-TL 36.125.893,58.-TL
EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00.-TL 0,00.-TL
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZM. 0,00.-TL 0,00.-TL
TOPLAM 292.000.000.-TL 292.000.000.-TL

GİDERİN TÜRÜ BAŞKANIN TEKLİFİ KOMİSYON TEKLİFİ
PERSONEL GİDERLERİ 24.855.829,89.-TL 24.855.829,89.-TL
SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM. 6.842.042,39.-TL 6.842.042,39.-TL
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 194.839.945,87.-TL 194.839.945,87.-TL
FAİZ GİDERLERİ 200.000,00.-TL 200.000,00.-TL
CARİ TRANSFERLER 17.053.279,17.-TL 17.053.279,17.-TL
SERMAYE GİDERLERİ 31.070.307,00.-TL 31.070.307,00.-TL
SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00.-TL 0,00.-TL
BORÇ VERME 0,00.-TL 0,00.-TL
YEDEK ÖDENEKLER 17.138.595,68.-TL 17.138.595,68.-TL
GENEL TOPLAM 292.000.000.-TL 292.000.000.-TL


2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1 – Belediye /bağlı idare/birlik birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (292.000.000.TL.-) liralık ödenek verilmiştir.
MADDE 2 – Belediye/bağlı idari birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirleri Ekonomik sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği toplam (275.000.000.TL-) olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3 – 2016 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile (17.000.000.TL-) açık\fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. .
MADDE 4 –Gelir çeşitlerinin yasal dayanaklarının (C) cetveli gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
MADDE 5 – (G) cetvelinde nicelik ve nitelik olarak gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6 – 6245 sayılı Harcırah kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevler için verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE 7 – Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir:
1- Bütçe kararnamesi,
2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) Cetveli (Örnek-15),
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C)Cetveli (Örnek-17),
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek—18)
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
9- Çok Yıllı Finansmanın ve Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
14-237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtlar Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25)
15-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
16-Finansman Programı (Örnek-28)
17-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli )
MADDE 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir,
MADDE 9-İlçenin kalkınmasını temin için daha önce kabul edilen yıllık plan ve yıllık yatırım programları meclisçe yapılır; uygun görülen işlere ilişkin borçlanma ve kredi alma yetkisi meclise aittir.
MADDE 10- Şartlı bağış alma yetkisi meclise aittir.
MADDE 11- Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyetinde alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur.
MADDE 12- Belediyenin emval ve gelirleri üzerine haciz yasağı amme hizmetine tahsis şartına bağlı olduğundan belediyemizin tüm hak ve alacakları, belediye mülkiyetinde bulunan tüm menkul ve gayrimenkullerin bu menkul ve gayrimenkullerden elde edilecek tüm gelirleri (sınırlı ayni haklar, kira gelirleri v.s.) bankalardaki tüm paraları kamu yararına tahsis edilmiştir ve hiçbir şekilde haciz edilemez. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E.2002/3009, K.2002/4034 T.27.2.2002 tarihli kararına istinaden; kamuya tahsis kararında Belediyeye ait tüm taşınmazların ve gelirlerinin kamuya tahsis edildiği belirtilmiştir. Kamuya tahsis kararı idari yargıca iptal edilmedikçe veya yürütmenin durdurulmasına karar verilmedikçe geçerliliğini koruyacağı oybirliği ile karar altına alınmıştır.
MADDE 13- a) Peşin para ve taksitle yapılan taşınmaz malların ilgi yasa çerçevesinde satışlarında, satılacak parseller meclisçe onandıktan sonra Üst Yönetici veya Belediye Encümeni yetkili kılınmıştır.
b) Taşınmazların alımı, satımı, takası ve devri meclise aittir.
MADDE 14- Bazı Kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 21. Maddesine göre kamulaştırmasız el atma için 1.000.000,00.-TL ayrıldı.
MADDE 15-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16-Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; 2016 yılı Bütçesinin Encümenden geldiği şekliyle kabulü uygun görülmüş olup,
Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe Komisyonunun 21.10.2015 tarih ve 14 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.