Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 41 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 41
RAPOR TARİHİ : 07.10.2015
İLGİ : Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 159 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Teftiş Kurulu Müdürlüğü yazısında; “22.02.2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında “… teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idareler mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar.” şeklinde hüküm yer almaktadır. Söz konusu madde ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesine dayanılarak ve 17.02.2006 tarihinde 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gözetilerek hazırlanan ‘Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı’ hakkında, yukarıda açıklanan madde uyarınca uygun görüş alınmak üzere EK-2’de yer alan Genel Gerekçesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini teminen yazımız ekinde yer alan Yönetmelik Taslağının Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi (b) bendine ve 18.maddesi (m) bendine göre, Teftiş Kurulu Müdürlüğü İç Hizmet Yönetmeliğinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 41 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.