Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 40 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 40
RAPOR TARİHİ : 07.10.2015
İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 05.10.2015 tarih ve 3229 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İşletme Müdürlüğü yazısında; “Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında Eyüp ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaza, İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülecek proje doğrultusunda, Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından 112 Acil Yardım İstasyonunun bu binaya taşınması ve yeni yaptırılan binanın sağlık hizmetlerinde kullanılması amacıyla bedelsiz ve süresiz olarak Sağlık Bakanlığına devredilmesi ile;
Söz konusu 480 ada, 273 parsel sayılı, 275 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Maliye Haznesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmaz üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülecek projeye göre Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından projesinde belirlenecek olan m2 ölçüsünde taban ve kapalı alanlı bir bina yaptırılması ve bu binanın bedelsiz ve süresiz olarak Sağlık Bakanlığına devredilerek, projesine uygun olarak belediye ve sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendine ve 38.maddesi (g) bendine göre, Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 40 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.