Belediye Meclisinin 22.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 21.10.2015 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 13
RAPOR TARİHİ : 21.10.2015
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2015 tarih ve 3932 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlanan Belediyemize ait 2016 Mali yıl Performans programı Belediye Encümeninin 30.09.2015 tarih ve 302.03-938 sayılı karar görüş yazısı ile yazımız ekinde sunulmuştur.
Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesi arz olunur.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2016 yılına ait Performans Programı aşağıdaki düzeltmeler yapılarak komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI PERFORMANS PROGRAMI
SAYFA NO
Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları yazısı eklendi. 53
Performans Hedefi tablosundaki faaliyetler bölümü Genel Toplamda yer alan 290.000 olarak yazılan rakam 340.000 olarak düzeltildi.
54
Faaliyet Maliyetleri Tablosundaki Sorumlu Harcama kısmı Kültürel Alan Yönetim Planı kısmı Kültür İşleri Müdürlüğü olarak düzeltildi.
159
Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait Teknik Servis İyileştirilmesi kısmında yer alan 1.549.567,96 olarak yazılan rakam 1.549.567,97 olarak düzeltildi.
261
İşletme Müdürlüğü’ne ait Diğer Rutin Faaliyetler (Eyüp Belediye Başkanlığına ait Tüm Abonelik İşleri ve Ödemeleri, Personel Giderleri ve Diğer Bütün Çalışmalar) kısmında yer alan 5.406.250,28 olarak yazılan rakam 5.406.250,27 olarak düzeltilmiştir. Aynı tabloda 20.976.685,28 olarak yazılan Genel Toplam 20.976.685,27 olarak düzeltildi. 265
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 2.836.966,49 olarak yazılan rakam 2.842.966,49 olarak düzeltildi. 272
Müdürlüklerin Ekonomik Kodlara Göre Gider Bütçesi Dağılımlarının Yer aldığı Tablo 11’deki İşletme Müdürlüğü’ne ait 20.976.685,28 olarak yazılan rakam 20.976.685,27 olarak düzeltilmiştir. Aynı Tabloda Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne ait 4.979.567,96 olarak yazılan rakam 4.979.567,97 olarak düzeltildi. 273
2016 Performans Programı Tablosundaki İşletme Müdürlüğü’ne ait 20.976.685,28 olarak yazılan rakam 20.976.685,27 olarak düzeltilmiştir. Aynı tabloda Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 4.979.567,96 olarak yazılan rakam 4.979.567,97 olarak düzeltildi. 274
İdarenin Toplam Kaynak ihtiyacı Grafik Çizelgesindeki 290.000.000,00 olan rakam 292.000.000,00 olarak düzeltildi. 275

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe Komisyonunun 21.10.2015 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.