Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 28.09.2015 tarih ve 204 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 204
Rapor Tarihi : 28.09.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 2015/1376 sayı, 02.09.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
07.09.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi : a) 28.07.2015 tarih ve 1376 sayılı dilekçe
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarih ve 62956595.310.06/ 1005-101476 sayılı yazısı.
c) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 24.06.2015 tarih ve 21362969-310.01/575997-691602-2257-121373 sayılı yazısı.
d) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 06.07.2015 tarih ve 24272852-310.01.04.01-35473 sayılı yazısı.
İlgi a) dilekçe ve ekleri ile Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi 128 ada 6 ve 7 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmektedir.
Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesi 128 ada, 6 parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol alanında, kısmen de H:9.50 m, blok nizam, konut alanında; 128 ada 7 parsel ise 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında H:9.50 m, blok nizam, konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 kişi/ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 128 ada, 6 ve 7 parseller tevhid edilerek tek blok kitleden oluşan blok nizam alanına alınmış olup;
“1. Plan değişikliği onama sınırı; Eyüp İlçesi Nişanca Mahallesi F21C24B1C pafta 128 ada 6 ve 7 sayılı parseller üzerinde meri planda yer alan blok oturumlarının toplam alansal büyüklüklerinin korunması ve parsellerin tevhid edilmesi şartıyla blok düzenlemesini içermektedir.
2. Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları ve imar yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “...
Cephe Aldığı yoldan min. 5 .00 m yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi
Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak kabul edildiğinden bodrum katlarda da yoldan çekme mesafesi düzenlenmesi
Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
- Brüt alanı 75 m2’ye kadar (brüt alan ≤75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
- Brüt alanı 75m2-100m2 arasında (75 m2 - Brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan≥150 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. Şeklinde plan notu eklenmesi
Hususlarının yerine getirilmesi ve 128 ada 6-7 parsellerin cephe aldığı Ahmet Çelebi Caddesinin parselin bulunduğu kesimde meri planda 6.00 m olarak planlandığı belirlendiğinden min. 7.00 m olacak şekilde imar istikametinin geri çekilmesi koşuluyla müdürlüğümüzce uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 4 maddelik teknik görüş verilmiştir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c) ve (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müellifince teklif edilen Nişanca Mahallesi 128 ada, 6 ve 7 parsel sayılı yerlere ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 28.09.2015 tarih ve 204 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.