Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 13.01.2016 tarih ve 213 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 213
Rapor Tarihi : 13.01.2016
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 1680 sayı, 26.10.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
02.11.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 07.05.2015 tarih Mec:93705235-301.05-2015/18 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı
b) 16.06.2015 tarih, 523 sayılı yazımız
c) İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih, 24272852-310.01.04.484704 sayılı görüş yazısı
d) İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih, 24272852- 310.01.04.511022 sayılı görüş yazısı

Yasal askı süresi içerisinde 13.09.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup, ilgili konular tarafımızca Eyüp Belediye Meclisine sevk edilmiştir. 6 adet itiraz dilekçesine istinaden alınan ilgi a) Eyüp Belediye Meclis kararlarında “…Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi oy birliği ile uygun görülmüştür…” denilmektedir.

Karara ilişkin İlgi b) yazımız ile İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuştur.
İlgi c) İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünde 4 maddeden oluşan teknik görüş yer almakta olup 2. maddede; “Bahse konu dere koruma bandına ait ilgi yazı eki paftada tarafımıza gönderilen derenin sağında ve solunda 25’er metre olmak üzere toplam 50 metre alan “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı” olarak İdaremizce uygun mütalaa edilmektedir. Ayrıca; yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışmaları neticesinde belirlenen alanlar (Dere işletme bandı dışında) taşkın önlemli yapılaşma alanlarıdır. Belirlenen taşkın önlemli yapılaşma alanları dahilinde; herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktada taşkın risk haritası ile belirlenen taşkın risk kotunun üzerinde olmalıdır. Bu alan içerisinde yer alan herhangi bir nokta için taşkın risk kotu yazımız EK-2’de gönderilen taşkın risk haritasına göre tespit edilmelidir.” denilmektedir.
İlgi d) İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünde “…Ancak; Kağıthane (Cendere) Deresi’nin dere işletme bandı, derenin sağında ve solunda 25’er metre olmak üzere toplam 50 metre; yan kollarının ise dere işletme bandı derenin sağında ve solunda 10’ar metre olmak üzere toplam 20 metre alan olarak ayrılması İdaremizce uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Gelen ilgi c) ve ilgi d) cevapları doğrultusunda 13.09.2014 1/1000 ölçekli Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planı’nın Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda plan değişikliği hazırlanmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait plan paftaları ve ilgi İSKİ görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde, 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
05.02.2015 tarih, 2015/09, 2015/14 sayılı ve 07.05.2015 tarih, 2015/13, 2015/12, 2015/11, 2015/16, 2015/15, 2015/18 sayılı Meclis Kararları ile İSKİ Genel Müdürlüğü’nün dere koruma bandının güncel konumu ve kurum görüşüne göre planlarda gerekli revize çalışması gerektiğinden müdürlüğüne iadesi diye karara bağlanan itirazlar 13.10.2015 tarih, 24272852-310.01.04.511022 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısı ve eki onaylı plan paftası doğrultusunda tekrar değerlendirilmiştir.
Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde 3309, 66-183-63, 59, 78 parsellere ait 1669, 1662, 1679, 1656 sayılı dilekçeler ile yapılan itirazların 13.10.2015 tarih, 24272852-310.01.04.511022 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısı ve eki onaylı plan paftası doğrultusunda tadilen uygun görülmüştür. 1667 sayılı dilekçe ile yapılan 321 ada, 8 parsele ait, 1663 sayılı dilekçe ile yapılan 3305 parsele ait ve 1664 sayı ile 67 parsele ait itiraz oybirliği ile uygun görülmemiştir. 60 parsele ait, 1674 sayılı dilekçe ile yapılan itiraz ekine belirtilen Davutpaşa Bölgesi genelinde gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri içeren plan yapılması hususun tekrar değerlendirilmesi için Müdürlüğü’ne iadesini uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 13.01.2016 tarih ve 213 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.