Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 57 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 57
RAPOR TARİHİ : 03.02.2016
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 748 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi : a) 04.02.2013 tarihli ve S-1006 sayılı Belediye Meclisine olan Teklif yazımız.
b) 07.02.2013 tarihli ve 2013/76 sayılı Meclis Kararı.
İlgi (a) sayılı teklif yazımız ile, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 32 pafta, 187 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin hissedar olduğu 61 hissedarın hisselerinin 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendine göre satın alınması ve 38-g/h maddelerine göre işlemlerin Eyüp Belediye Başkanı tarafından takip ve tamamlanması hususunda karar alınmak üzere Belediye Meclisine sevk edilmiş ilgi (b) sayılı Meclis Kararı ile söz konusu işlemler hususunda Belediye Başkanına yetki verilmiştir.
Geçen süre zarfında söz konusu 187 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda satın alınamayan yerlerin çözümlenmesi amacıyla kalan hisselerin satın alma veya takas veya kamulaştırılması hususunda 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendi ve 38.maddesinin (e )/(g)/(h) bendlerine göre Eyüp Belediye Başkanı tarafından takip ve tamamlanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 32 pafta, 187 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin hissedar olduğu 61 hissedarın hisselerinin satın alma veya takas veya Encümen Kararı ile kamulaştırılması hususunda 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi ve 38.maddesinin (e), (g), (h) bendlerine göre Eyüp Belediye Başkanı tarafından takip ve tamamlanması hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 57 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.