Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 54 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 54
RAPOR TARİHİ : 02.02.2016
İLGİ : Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 1627 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Teftiş Kurulu Müdürlüğü yazısında;
“ İlgi: a) 08/10/2015 tarih ve 2015/390 sayılı Meclis Kararı.
b) 15/10/2015 tarih ve 7657 sayılı yazımız.
c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 01/12/2015 tarih ve 71188846-010.03-E.23821 sayılı yazısı.
d) 21/12/2015 tarih ve 98230492-010.03/196 sayılı yazımız.
e) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 26/01/2016 tarih ve 78411129-900-E.6860 sayılı yazısı
f) İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğü'nün 13/01/2016 tarih ve 2/2 sayılı yazısı.
İlgi (a) meclis kararı ile onaylanan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ilgi (b) yazımız ile Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesi uyarınca uygun görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmişti. İlgi (c) yazı ile düzeltilmesi istenen hususlar gözden geçirilerek ilgi (d) yazımız ile tekrar bakanlığa gönderilmiş olup, ilgi (e) yazıya ekli ilgi (f) yazı ile bahsi geçen yönetmelik taslağının bu haliyle yayınlanması uygun mütalaa edilmiştir.
Bu nedenle ekte yer alan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmek üzere onaylanmasını teminen Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmek üzere onaylanmasınının kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 54 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.