Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 214 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 214
Rapor Tarihi : 03.02.2016
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 1615 sayı, 28.01.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
01.02.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi : a) 31.08.2015 tarih, 1516 sayılı Vekil Tuğba Yılmaz’a ait dilekçe ve ekleri
b) Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 19.06.2015 tarih, 120230 sayılı yazısı
c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.05.2015 tarih, 934-95548sayılı yazısı
d) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2015 tarih, 378747 sayılı yazısı
e) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 14.07.2015 tarih, 702377-745232-2549-134894 sayılı yazısı
İlgi (a) dilekçe ve eki plan paftaları ile müellifince Eyüp Kemerburgaz İskoza Mevkii 3292 parsel sayılı yere 14.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda plan teklif edilmektedir. Söz konusu parsel, 14.03.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda kısmen E:1.00 Hmax=3 kat yapılanmalı Özel Eğitim Alanı, kısmen İSKİ Kısa Mesafeli Koruma Alanı, kısmen Vakıf Kırkçeşme Galeri Hattı ve Koruma Alanı ve İsale Hattı alanında kalmaktadır. Müellifince hazırlanan plan teklifi incelendiğinde; 14.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklif edildiği görülmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
"1- Plan onama sınırı; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Köyü, İskoza Mevkii, 47/1 pafta 3292 sayılı parseli içermekte olup; bu alanda Özel Eğitim Alanı, İski İçme ve Kullanma Suyu Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Vakıf Kırkçeşme Galeri Hattı-Koruma Alanı ve İski İsale Hattı-Koruma Alanı yer almaktadır.
2- Plan kapsamındaki özel eğitim taralı alanda;
- Anaokulu, ilköğretim okulu ve lise seviyesinde okul binaları ile açık-kapalı spor tesisleri, açık-kapalı yüzme havuzları, kütüphane, toplantı ve gösteri salonları, lojman ve yurtlar (MEB standartlar yönergesinde belirtilen zorunlu eğitim bina ve alanları) yapılabilecektir.
- E:1.00, Yençok:3 kat olup, ençokTAKS:0.50'dir. kat yükseklikleri, blok ebatları ve adetleri serbest olup avan projesinde belirlenecektir.
- Koruma alanları ve parsel sınırından itibaren yapı yaklaşma mesafesi 5.00 m.'nin altında olamaz.
3- "İ̇SKİ̇ İçme ve Kullanma Suyu Kısa Mesafeli Koruma Alanı", "İSKİ̇ İsale Hatti ve Koruma Alanı", "Vakıf Kırkçeşme Galeri Hattı ve Koruma Alanı" sınırları, yapı yaklaşma mesafesi kabul edilip, emsal hesabına dahil edilemez. Bu alanlar üzerinde hiçbir yapı yapılamaz.
4- İSKİ isale hattı üst kullanımı parselin kendi kullanım uhdesinde İSKİ görüşü doğrultusunda yaya geçiş alanı olarak kullanılacaktır, başka amaçla kullanılamaz.
5- Plan kapsamında Kırkçeşme Suları Galeri Hattı'nın koruma alanına ilişkin 03.03.1993 tarih ve 4448 sayılı 1 no'lu İstanbul K.T.V.K.K. kararına uyulacaktır.
6- İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 08.01.2010 tarih, 2787 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
7- Planlama alanına ilişkin 22.03.2010 tarihinde Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca onaylanan "jeolojik-jeoteknik etüt raporu"nda belirtilen tüm tedbir ve önerilere uyulacaktır.
8- Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 19.06.2015 tarih, 120230 sayılı yazısında belirtilen esaslara uyulacaktır. Bu görüş doğrultusunda 3292 sayılı parsele giriş-çıkışlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılması planlanan yan yoldan sağlanacak olup yan yol projesi uygulamaya girinceye kadar parselin bağlantısı mevcut devlet yolundan sağlanacaktır. Parsele mevcut devlet yolundan yapılacak giriş-çıkışlara ilişkin yol bağlantı projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nce onaylanmadan yerinde uygulama yapılamaz.
9- İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.
10- Açıklanmayan hususlarda Mer'i İmar Yönetmelik hükümleri geçerlidir." denilmektedir.
Teklife ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) ve İlgi (f) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; "… 1/1000 ölçekli imar plan tadilat teklifi,
* İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda "Özel Eğitim Tesis Alanı" fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanı içinde karşılanması,
* Uygulama (ruhsat) aşamasında Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattına ilişkin Ulaşım Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden görüş alınması,
* 19.06.2015 tarih, 120230 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda yol bağlantılarının planlanması şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.
İlgi (c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde, "… 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi İlgi (c) İBB Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve ilgi (b) yönetmelik hükümlerine uygun olduğundan İdaremizce sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir. İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.' denilmektedir. İlgi (e) Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün görüşünde, "… söz konusu parselin Müdürlüğümüzce yapılması planlanan yan yola cepheli kalacağı, ulaşımın yan yol vasıtasıyla sağlanacağı belirlenmiştir. Ancak, planlanan yanyol yapılana kadar ekte gönderilen tip plana göre ayrılma (yavaşlama) ve katılma (hızlanma) kolu oluşturulmak suretiyle, parsel giriş çıkışların mevcut devlet yoluna yapılmasında sakınca görülmemektedir." denilmektedir.
Eyüp İlçesi, Kemerburgaz İskoza Mevki 3292 parsel sayılı yere ait plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis'e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz İskoza Mevkii 3292 parsel sayılı yere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifini, 14.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olmak ve herhangi bir imar artışı olmamak kaydıyla oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 214 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.