Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 1623 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA
“İcra İflas Kanunu'nun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczinin mümkün olmadığı;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında ise ''Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği'' açıklanmıştır.
İlgili kanunlara istinaden ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18/p bendi gereğince; karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

KARAR
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 1623 sayılı “...İlgili kanunlara istinaden ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi...” ile ilgili yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.