Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK+ KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 09
RAPOR TARİHİ : 02.02.2016
İLGİ : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 1743 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazısında; “Cülus yolu Fatih Sultan Mehmet'ten Vahdettin'e kadar Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıklarında kılıç kuşanıp ata bindikleri, cülus törenlerinin yapıldığı, padişahın hükümdarlığını sembolize eden tarihi bir yoldur. Geleneğe göre Sultan kayık ile Eyüp'e gelir, vezirler ve devlet adamları yolun başında kendisini selamlar, o ise binek taşının oradan atına binerek Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ederdi. Sultan'ın bir işareti üzerine Şeyhülislam gelip beline dört halifeye ait kılıçlardan birini kuşatır ve Allah'ın yardımıyla din ve devlet düşmanları üzerine muzaffer olması için dua ederdi. Törenden sonra Sultan yeniden ata biner yolda toplanan ahaliye Cülus bahşişi dağıtarak Topkapı Sarayı'na geri dönerdi. Bir döneme damgasını vurmuş Osmanlı Padişahlarının iktidara ilk adımı attıkları Cülus yolunun tarihimizdeki önemli yerinin yeniden kazandırılması, şimdiki neslimize tarihimizin anlatılması, ilçemizin kültürel yönden geniş kesimlere tanıtılması, duyurulması amacıyla Belediyemiz, TRT ve İstanbul Medya Akademisi arasında "Cülus Yolu" işbirliği protokolü oluşturmayı planlamaktayız.
Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendinde "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir" denilmektedir.
Söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN'a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne sevkini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediye Kanununun 18. maddesi ve 75. maddesinin (c) bendine göre, Belediyemiz, TRT ve İstanbul Medya Akademisi arasında "Cülus Yolu" işbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN'a yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 02.02.2016 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.