Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 56 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 56
RAPOR TARİHİ : 03.02.2016
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 1747 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi(Emniyettepe Mahallesi), 246 pafta, 536 ada, 9 parsel sayılı 90,70 m² yüzölçümlü yerin 9,97 m² (10/91) hisseli kısmı, 548 ada, 2 parsel sayılı 136,23 m² yüzölçümlü yerin 12,02 m² (12/136) hisseli kısmı, 569 ada 5 parsel sayılı 126,43 m² yüzölçümlü taşınmaz, 569 ada 6 parsel sayılı 54,46 m² yüzölçümlü taşınmaz, 624 ada, 11 parsel sayılı 90,59 m² yüzölçümlü taşınmaz, 624 ada, 12 parsel sayılı 146,62 m² yüzölçümlü taşınmaz, 631 ada, 14 parsel sayılı 108,24 m² yüzölçümlü yerin 74,87 m² (166/240) hisseli kısmı, 636 ada, 6 parsel sayılı 136,20 m² yüzölçümlü taşınmaz, 636 ada, 7 parsel sayılı 124,69 m² yüzölçümlü taşınmazlardan 624 ada, 12, 631 ada, 14, 636 ada, 6, 636 ada, 7 parseller ise 21.06.2012 t.t' li 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında Konut alanında, bu parseller dışındaki diğer parseller ise 19.03.2005 t.t' li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmaktadır.
Söz konusu taşınmazların satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi(Emniyettepe Mahallesi), 246 pafta, 536 ada, 9 parsel sayılı 90,70 m² yüzölçümlü yerin 9,97 m² (10/91) hisseli kısmı, 548 ada, 2 parsel sayılı 136,23 m² yüzölçümlü yerin 12,02 m² (12/136) hisseli kısmı, 569 ada 5 parsel sayılı 126,43 m² yüzölçümlü taşınmaz, 569 ada 6 parsel sayılı 54,46 m² yüzölçümlü taşınmaz, 624 ada, 11 parsel sayılı 90,59 m² yüzölçümlü taşınmaz, 624 ada, 12 parsel sayılı 146,62 m² yüzölçümlü taşınmaz, 631 ada, 14 parsel sayılı 108,24 m² yüzölçümlü yerin 74,87 m² (166/240) hisseli kısmı, 636 ada, 6 parsel sayılı 136,20 m² yüzölçümlü taşınmaz, 636 ada, 7 parsel sayılı 124,69 m² yüzölçümlü taşınmazlardan 624 ada, 12, 631 ada, 14, 636 ada, 6, 636 ada, 7 sayılı parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendi ve 2886 sayılı kanuna göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oyçokluğuyla uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 03.02.2016 tarih ve 56 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “.... parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendi ve 2886 sayılı kanuna göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oyçokluğuyla uygun görülmüş olup, Takdiri meclise arz olunur” ifadesi “... parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e ) bendi ve 2886 sayılı kanun ve 3194 sayılı kanunun 17. maddesine göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oyçokluğuyla uygun görülmüş olup, Takdiri meclise arz olunur” şeklinde değiştirilirek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.