2016/27

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 216 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 216

Rapor Tarihi : 17.02.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 1744 sayı, 01.02.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

01.02.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarih ve 1183 sayılı kararı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 310.01.04/2015-9977-172273 sayılı yazısı.

29.09.2015 tarih ve 1605 sayılı dilekçe.

31.10.2015 tarih ve 310.01.04-548235 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje

Dairesi Başkanlığı yazısı.

27.08.2015 tarih ve 310.06/1623/157862 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

15.10.2015 tarih ve 310.01/1091671-BN:3564 İ.B.B:182257 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yazısı

İlgi (a) meclis kararına istinaden, 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında 583 ada 10 parsel sayılı alanı tadil eden, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta 583 ada 10 parsel sayılı alanın "K3" rumuzlu konut alanından, Özel Sosyal Tesis Alanı'na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği tadilen uygun görülmüş olup, İ.B.B. Başkanınca 20.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. İlgi (a) meclis kararı ve ekleri, ilgi (b) yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta, 583 ada 10 parsel sayılı yer, 20.07.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta, 583 Ada, 10 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nde "Özel Sosyal Tesis Alanı"nda kalmaktadır. 20.07.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta, 583 Ada, 10 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta 583 ada 10 Parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ilgi (c) dilekçe ve eki dosya ile tarafımıza Eyüp Belediye Başkanlığı Belediye Meclisine iletilmek üzere sunulmuştur. İlgi (c) dilekçe ekinde tarafımıza sunulan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta 583 Ada 10 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile 583 ada 10 parsel sayılı yerin TAKS:0.46 Yençok:3 Kat yapılanmalı "Özel Sosyal Tesis Alanı"na alınması planlanmakta olup, söz konusu plan değişikliğinin plan notlarında;

"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI, EYÜP İLÇESİ, EMNİYETTEPE MAHALLESİ, 246 PAFTA 583 ADA 10 PARSEL SINIRIDIR.
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDEKİ ALAN ÖZEL SOSYAL TESİS ALANIDIR (TAKS:0.46 Yençok:3 KAT YAPILAŞMA KOŞULLARI GEÇERLİDİR).
ÖZEL SOSYAL TESİS ALANINDA, KREŞ, KURS, ÖĞRENCİ YURDU, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, ŞEFKAT EVLERİ VB. FONKSİYONLAR YER ALABİLİR.
AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ PLAN HÜKÜMLERİ VE YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(d), ilgi(e), ve ilgi(f) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 5 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi (e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; "… Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün görüş yazısında; "…söz konusu teklifin ulaşım sistemine etkisinin minimuma indirilmesi için; *Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, *Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden cephe aldığı yollardan min. 5.00m. yapı yaklaşma mesafesi bırakılması, *Teklif alanın üzerinden geçen etüd projesi devam eden "KazlıçeşmeSöğütlüçeşme Raylı Sistem Hattı için ruhsat aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görüş alınacaktır." Plan notu eklenmesi, *"Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi içerisinde karşılanacaktır." Plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. " denilmektedir.

Sonuç olarak; 20.07.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta, 583 Ada, 10 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta 583 ada 10 Parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi sunulmuştur. Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, ilgi (a) meclis kararı, ilgi (c) dilekçe ve ekleri ile İlgi (d), İlgi (e), İlgi (f) kurum görüşleri yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mahallesi, 246 Pafta 583 ada 10 Parselin "Özel Sosyal Tesis Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR:

İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 216 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.