2016/37

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayıMeclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 62 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 62

RAPOR TARİHİ : 08.03.2016

İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.02.2016 tarih ve 3872 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “Erzurum, Uzundere Belediyesinin 01.02.2016 tarih ve 164 sayılı yazısı ekinde Belediyemize gönderilmiş olan 01.02.2016 tarih ve 07 sayılı Meclis Kararında; belediyelerin alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, sosyal ve kültürel ilişkilerin kurulması, sanat ve sportif faaliyetlerde bulunulması, turizm ve tanıtım alanlarında faaliyet ve projeler geliştirilmesi, teknik ve idari konularda işbirliği sağlanması ve kamu duyarlılığının artırılmasını sağlamak amacıyla kardeş şehir olmak istedikleri belirtilmiştir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Belediyemizin, Erzurum, Uzundere Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Belediyemizin, Erzurum, Uzundere Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR:

Hukuk Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 62 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.