2016/38

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayıMeclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 218 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 218

Rapor Tarihi : 08.03.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 4352 sayı, 03.03.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.03.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 19/02/2016 tarihli ve 150 sayılı yazı.

İlgi yazı ile Eyüp Kaymakamlığı tarafından Alibeyköy Mahallesi, 187 ada, 3 parselde yapılacak olan Kanuni Sultan Süleyman Camiine ait 17.07.2009 t.t.'li plan tadilatı notlarında yer alan "Dini tesis alanlarında max.Taks 0.40 avan projeye göre uygulama yapılacak ve 187 ada 3 parselde bahçe mesafeleri 5 m olacak" ifadelerinin kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir. 187 ada, 3 parsel sayılı yer; 17.07.2009 t.t.'li 1/1000 ölçekli plan tadilatında maxTaks=0.40, bahçe mesafeleri 5.00 m. olan avan projeye göre uygulama yapılacak Dini Tesis alanında kalmaktadır. 27.10.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar planı tadilatında söz konusu parsel üzerinden yeraltı metro hattı geçmektedir. Tarafımızca ilgi yazı ve 12.06.2015 t.t.'li Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yapılan kamu alanlarına ilişkin plan notu tadilatı doğrultusunda hazırlanan plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini ….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 187 ada, 3 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifini kamu kullanımı dışında kullanmamak şartıyla oybirliğiyle uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR:

İmar Komisyonunun 08.03.2016 tarih ve 218 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.