2016/39

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayıMeclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Sağlık Ortak Komisyonunun 09.03.2016 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK + SAĞLIK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02

RAPOR TARİHİ : 09.03.2016

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07.03.2016 tarih ve 4635 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine istinaden, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı (Değişik: RG-02/04/2015-29314) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz için uygun görülen C-15 grubunda (31 Tercihli – 9 Zorunlu Toplam 40 Müdürlük) bulunan müdürlükler kapsamında 9 adet zorunlu ve (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLÜKLER (B,C,D ve F1 GRUPLARI) KADRO ÜNVANLARI listesinden 15 Adet Tercihli Diğer Müdürlük olmak üzere Belediyemizde toplam 24 Müdürlük bulunmakla birlikte Belediyemiz organizasyon yapısında aşağıda belirtilen yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni Kurulması Teklif Edilen Müdürlükler:

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ unvanlı VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (EK: (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası)

Kaldırılması ve Hizmet Birimlerinin Devredilmesi Teklif Edilen Müdürlükler:

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ kapatılarak (Ek: (I) Sayılı Cetvel: Kadro İptali), Sağlık Hizmetleri biriminin SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne, Veteriner Hizmetleri birimininyeni kurulan VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne devredilmesi;

​Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin hazırlanması, kapatılan Sağlık İşleri Müdürlüğünden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü uhdesine aktarılacak Sağlık Hizmetleri Birimi için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin güncellenmesi ve 2016 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetveller ilişikte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Sağlık İşleri Müdürlüğü kapatılarak Sağlık Hizmetleri biriminin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne, Veteriner Hizmetleri biriminin yeni kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne devredilmesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin hazırlanması, kapatılan Sağlık İşleri Müdürlüğünden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü uhdesine aktarılacak Sağlık Hizmetleri Birimi için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin güncellenmesi ve 2016 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR:

Hukuk+Sağlık Ortak Komisyonunun 09.03.2016 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.