2016/28

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayıMeclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 217 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 217

Rapor Tarihi : 17.02.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 1745 sayı, 01.02.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

01.02.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 31.12.2015 tarih, 243 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı

İlgi yazı ile "Müdürlüğünüzce; 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına "1000 m2'den büyük alana sahip park ve yeşil alanların içinde taban alanı 150 m2 yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı, 2000 m2'den büyük alana sahip park ve yeşil alanların içinde taban alanı 250 m2 yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı kamu eliyle semt konakları (bilgi evi, gençlik merkezi, lojman, dini tesis kültür merkezi çocuk bahçesi yurt otopark muhtarlık vb yapılabilir." plan notu maddesinin eklenmesi hususunda gereğinin yapılmasını..." denilmektedir. Tarafımızca ilgi yazı doğrultusunda hazırlanan 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini ….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 21.07.2014 t.t. li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına semt konağı yapılmasına ilişkin plan notu ilavesini içeren plan değişikliğini oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR:

İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 217 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.