2016/29

Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 215 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 215

Rapor Tarihi : 17.02.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 1746 sayı, 01.02.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

01.02.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisinin 15.09.2015 tarih ve 1284 sayılı kararı.

06.01.2016 tarih ve 203 sayılı dilekçe.

15.12.2015 tarih ve 310.01.-642959 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje

Dairesi Başkanlığı yazısı.

27.08.2015 tarih ve 310.06/13-580 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

24.12.2015 tarih ve 310.01-1348995 BN:4494 İ.B.B:228531 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı,Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

24.11.2015 tarih ve TN:1205504 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) meclis kararına istinaden, 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında 557 ada 3 parsel sayılı alanı tadil eden, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 ada 3 parsel sayılı alanın "K3" rumuzlu konut alanından, T3 ticaret+konut (Hmax:6 kat Taks:0.65) Alanı'na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülmüş olup, İ.B.B. Başkanınca 28.09.2015 tarihinde onaylanmıştır. İlgi (a) meclis kararı ve ekleri tarafımıza iletilmiştir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 ada 1- 2-3 parsel sayılı yerler, 28.09.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 Ada, 1-2-3 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nde T3 ticaret+konut (Hmax:6 kat Taks:0.65) Alanında kalmaktadır. 28.09.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 Ada, 1-2-3 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 ada 3 parselin T3 ticaret+konut (Hmax:6 kat Taks:0.65) Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ilgi (b) dilekçe ve eki dosya ile tarafımıza Eyüp Belediye Başkanlığı Belediye Meclisine iletilmek üzere sunulmuştur. İlgi (b) dilekçe ekinde tarafımıza sunulan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 Ada 1-2-3 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile 557 ada 1-2-3 parsellerin T3 ticaret+konut (Hmax:6 kat Taks:0.65) alanına alınması planlanmakta olup, söz konusu plan değişikliğinin plan notlarında;

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İSTANBUL İLİ, EYÜP İLÇESİ, ALİBEYKÖY MAHALLESİ, 246DV2A PAFTA 557 ADA 1-2-3 PARSELLERİ KAPSAMAKTADIR.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN TAKS=0.65, HMAX=6 KAT YAPILAMA KOŞULLARINDA T3 RUMUZLU TİCARET+KONUT ALANIDIR.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDEKİ T3 RUMUZLU 557 ADA 1- 2-3 PARSELLER TEVHİD EDİLECEKTİR.

+/- 0.00 KOTU PARSEL KÖŞE ORTALAMASINDAN ALINACAKTIR.

MERİ PLANA GÖRE GEREKLİ YOL TERKLERİ BEDELSİZ YAPILACAKTIR.

AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ PLAN, MERİ PLAN NOTLARI VE MERİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Denilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(c), ilgi(d), ilgi(e), ve ilgi(f) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 7 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; "…mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün görüş yazısında teknik koşullar belirtilmiş olup, belirtilen teknik koşullara uyulması, "… parselin Hmax:12.50 TAKS:0.41 yapılanma şartlarının oluşturduğu toplam inşaat alanının aşılmaması ve +/- 0.00 kotunun imar planında cephe aldığı 24.00 m. genişliğindeki imar yolundan alınarak çevre yapılanma koşullarına uyulması şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." Denilmektedir.

İlgi f) Kamulaştırma Müdürlüğü görüş yazısında; söz konusu parsellere ilişkin "…herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır." denilmektedir. Sonuç olarak; 28.09.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 Ada, 1-2-3 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 ada 1-2-3 Parselin T3 ticaret+konut (Hmax:6 kat Taks:0.65) alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi sunulmuştur.” denilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, ilgi (a) meclis kararı, ilgi (b) dilekçe ve ekleri ile İlgi (c), İlgi(d) İlgi (e), İlgi (f) kurum görüşleri yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini…” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 28.09.2015 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 Ada, 1-2-3 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 557 ada 1-2-3 parsel sayılı alanın T3 ticaret+konut (Hmax:6 kat Taks:0.65) alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR:

İmar Komisyonunun 17.02.2016 tarih ve 215 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.