Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.07.2019 tarih ve 15412 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı kanun hükümlerine göre Belediyemiz 2019 yılına ait tarife teklifleri Belediye Meclisince müzakere edilerek 06.12.2018 tarih ve 2018/121 sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

Zabıta Müdürlüğü'den gelen yazıda, "2019 yılına ait Pazar Yerleri Tahsis Ücretleriyle ilgili Tarifemizde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denilerek, Belediye Meclisince müzakere edilmek üzere 2019 yılı Pazar Yerleri Tahsis Ücretleri değişikliğine ait teklifimiz yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2019 yılı Pazar Yerleri Tahsis Ücretleri değişikliği teklifinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.