Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 14

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.08.2019 tarih ve 19236 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanma başlıklı 68. maddesi "Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanun çerçevesinde usul ve esaslara göre borçlanma yapılabilir ve tahvil ihraç edilebilir."denilmektedir.

Yine aynı kanunun e fıkrasına göre "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinde %50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı VUK. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 u geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı, % 10 u geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı'nın onayı ile yapılabilir " denilmektedir .

Yukarıda bahsi geçen kanuna istinaden İstanbul İli,Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde yatırım işlemlerini gerçekleştirmek için yaklaşık olarak 20.000.000,00 TL"na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bedelin ödenebilmesi ve yatırım harcamalarında kullanılabilmesi için İller Bankası, Kamu ve özel bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya krediye ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek ve gerektiğinde Belediye Başkanı tarafından temlik verilmek kaydıyla Belediye Başkanına yetki verilerek kredinin kullanılması hususunda yazımızın karar verilmek üzere Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde yatırım işlemlerini gerçekleştirmek için 19.000.000,00 TL' ye kadar İller Bankası, Kamu ve özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya kredi alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 14 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.