Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 16

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 19677 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “Yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 10.000.000,00.-TL (onmilyontürklirası) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş 'ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılıcak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemize her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye yerkin ve temlik etmeye, Beleyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı'nın yetkilendirilmesi hususunda;

Yazımızın karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 10.000.000,00 TL. (onmilyontürklirası) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 16 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.