Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 08

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 19647 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 11.07.2019 tarihli ve 16327 sayılı Başkanlık Oluru.

b) İst.1 Nolu K.V.K.B.K. nun 08.08.2019 tarih ve 4491 sayılı Kararı

İlgi (a) Başkanlık Oluru ile "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih ve 188091 sayılı yazısı ile 09.04.2019 tarih 169508 sayılı uzman raporu da sunularak, Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mahallesi, ahşap ev vasıflı, özel ve kamu mülkiyetine ait kültür varlığı olarak tescilli olan 544 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile cami yeri vasıflı, kamu mülkiyetine ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan 521 ada 2 parsel sayılı taşınmazın "Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince korunma alanlarının belirlenmesinin sağlanmasının talep edilmesi üzerine, İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı karar alındığı ilgi (a) yazı ile bildirilmiş olup, bahse konu karar ile "Kemerburgaz Mahallesi, 544 ada 2 parsel (E:217 ada 2 parsel-E:63 ada 2225 parsel) ve 521 ada 2 parselde (E:219 ada 2 parsel-E:56 pafta 2127 parsel) yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların korunma alanının, 2863 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında karar eki paftadaki şekli ile belirlenmesine, korunma alanı içerisinde kalan parsellerin tapu kaydına...

... korunma alanında kaldığına ilişkin ilgili Tapu Müdürlüğünce şerh düşülmesine, korunma alanı içerisinde kalan tescilli kültür varlığı yapı parsellerinin komşuluğunda bulunan ve korunma alanı sınırları dışarısında kalan diğer parseller için ise 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı İlke Kararının geçerli olduğuna karar verildi." denilerek, korunma alanının belirlendiği anlaşılmıştır. 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı Kurul kararı ile Korunma Alanı kapsamında bırakılan muhtelif parsellere ilişkin İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilen yapı projelerinin, Kemerburgaz Mahallesi 542 ada 3 parsele ait ilgi (b) kararda belirtildiği üzere parselin, "tescilli sivil mimarlık yapı komşuluğunda ve korunma alanı içerisinde kalması, kentsel doku göz önünde bulundurulmaması, sokak siluetlerinin eksik olması dolayısıyla çevre ve siluet ilişkisi açısından uygun olmadığına, hazırlanacak projenin 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı Kurul kararı ile belirlenmiş olan korunma alanının, Meri imar planına işlenmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar verilmiştir." denilmektedir. 2863 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı Kurul kararı ile belirlenen ve eki paftada gösterilen" Korunma Alanı" nın 09.05.2010 onay tarihli Meri 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'na işlenmesine yönelik plan çalışması" başlatılmış ancak, Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.03.2019 tarih ve 4772 sayılı yazısı ekinde iletilen 07.02.2019 tarih ve 22150408-302.03-137 sayılı Encümen Kararıyla tevhidi iptal edilen fakat, TAKBİS üzerinde halen 520 ada 6 parsel olarak tescilli taşınmazın tevhidinin iptaline ilişkin Kadastro ve Tapu Müdürlüğü'nce gerekli işlemlerin yapılmadığı göz önünde bulundurularak, 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı Kurul karar eki Korunma Alanının revize edilmesine karar veren ilgi (b) 08.08.2019 tarih ve 4491sayılı İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda "Korunma Alanı"nın revize edilmiş sınırları, 09.05.2010 onay tarihli Meri 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'na imar planına işlenerek Kurul Kararı doğrultusunda çalışma tamamlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı Kurul kararı ile belirlenen "Korunma Alanı"nı revize eden 08.08.2019 tarih ve 4491 sayılı İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda revize edilen "Korunma Alanı"nın güncel sınırlarını, 09.05.2010 onay tarihli Meri 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'na işleyen plan çalışmasına ait imar planı değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 12.04.2019 tarih ve 4229 sayılı Kurul kararı ile belirlenen "Korunma Alanı"nı revize eden 08.08.2019 tarih ve 4491 sayılı İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda revize edilen "Korunma Alanı"nın güncel sınırlarını, 09.05.2010 onay tarihli Meri 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'na işleyen plan çalışmasına ait Anıtlar Kurulunda belirtildiği şekilde imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 08 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.