Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 09

RAPOR TARİHİ : 04.09.2019

İLGİ : İşletme Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 19616 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası "Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek" denilmektedir.

Bu nedenle İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlar üzerine, aynı zamanda Belediyemiz tasarrufunda bulunan yeşil alan, kamuya terkinli alan ve plan donatılarında belirtilen alanlarda GSM operatörlerine 10 m² yi geçmeyecek şekilde, bedeli karşılığında 5 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlar üzerine, aynı zamanda Belediyemiz tasarrufunda bulunan yeşil alan, kamuya terkinli alan ve plan donatılarında belirtilen alanlarda GSM operatörlerine 10 m² yi geçmeyecek şekilde, bedeli karşılığında 5 yıl süre ile tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 09 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.