Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 5

Rapor Tarihi : 04.09.2019

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19646 sayı, 29.08.2019 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.09.2019 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 09.05.2019 tarihli ve 12015 sayılı yazı.

b) 10.05.2019 tarihli ve 11133 sayılı yazı.

c) 15.05.2019 tarihli ve 11595 sayılı yazı.

d) 24.05.2019 tarihli ve 12344 sayılı yazı.

e) 28.05.2019 tarihli ve 9314 sayılı yazımız.

f) 31.05.2019 tarihli ve 20190240445 sayılı yazı.

g) 11.07.2019 tarihli ve 94809 sayılı yazı.

h) 13.06.2019 tarihli ve 83609 sayılı yazı.

i) 31.05.2019 tarihli ve 469429 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 112 ada 78 parsel sayılı yer, 20.12.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında kısmen park+yop (yer altı otoparkı) alanında, kısmen K+T (konut+ticaret) alanında, kısmen 10 metrelik yol alanında, kısmen de dini tesis alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel 20.12.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında, dünya kültür mirası alanı, yönetim planına dahil tampon bölge, sur koruma...

.... bandı sınırlarında, kısmen park ve dinlenme alanı+yop (yer altı otoparkı) kısmen 8 ve 10 metrelik yol alanında, kısmen E:1.20 H:9.50 yapılanmalı konut+ticaret alanında, kısmen de dini tesis alanında kalmaktadır. Ayrıca 112 ada 78 parsel sayılı yerde bulunan özel mülkiyetteki, 27.07.2011 tarih ve 4624 sayılı İstanbul II Numaralı KVTVKB Kurulu kararıyla Maktul Mustafapaşa Camii ve külliyesine ait kayıp meşrutanın tescil edilmesine ve ihyasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 17.01.2019/3972 sayılı İstanbul I. Numaralı KVTVKB Kurulu kararında; "... 78 parselde cins değişikliği başvurusu alındığı ve sakınca bulunup bulunmadığı belirtilen İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 4235525 sayılı yazısı, cins değişikliği işleminin kayıp meşrutaya ilişkin koruma alanı belirlenmesinden sonra değerlendirilmesi..." denilmektedir, 14.02.2019 tarih ve 4019 sayılı İstanbul I Numaralı KVTVKB Kurulu kararında ise restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Kurula iletilmesi gerektiği karar verilmiştir.

112 ada 78 parsel ile ilgili olarak, malikleri tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan 8 metrelik yol ile ilgili olarak açılan dava sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 22.10.2018 tarih ve 2018/1964 sayılı kararı ile plan çalışması, 112 ada 78 parseli kapsayacak şekilde iptal edilmiştir. Ancak; Başkanlığımızın hukuki başvuruları sonucunda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Dördüncü İdare Dava Dairesinin 2019/571 sayılı kararı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Dördüncü İdare Dava Dairesinin 2018/355 sayılı kararı ile 112 ada 78 parsel üzerinde yer alan iptal kararı kaldırılmıştır. Sonuç olarak 112 ada 78 parsel sayılı yerde 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yürürlüktedir. Ancak davacı tarafından temyize gidilmiştir.

Sonuç olarak; İlgi (a) 09.05.2019 tarih ve 12015 sayılı dilekçede de belirtildiği gibi 112 ada 78 parselde davaya konu 8 metrelik yolun iptali ve parselde yer alan emsal değerinin E=1.20'den E=1.50'ye çıkarılması talep edilmektedir.

Bu durumda ilgi (b) yazımızla ilgilisinin talebine istinaden plan tadilat çalışması yapılmasının, hukuki açıdan sorun teşkil edip etmeyeceği sorulmuş olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünün ilgi (c) yazısında; davacı tarafın temyiz başvurusunun kabulünün kuvvetle muhtemel olduğu, 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında 112 ada 78 parselde yapılan işlemin bilirkişi raporunda belirtildiği gibi şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığından, plan çalışmasının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, meri plan yapılanma şartlarının (E=1.20 H:9.50) korunarak, 8 metrelik yolun iptal edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının tarafımızca hazırlanmış olup, İlgi (d) Başkanlık Olur'u alınmıştır.

Söz konusu plan değişikliğine esas, İlgi (e) yazımızla ilgili kurum görüşleri alınmıştır. Buna istinaden;

İlgi (f) İSKİ görüşünde: 7 maddelik teknik hususlara uyulması kaydı ile plan değişikliğinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

İlgi (g) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde: Söz konusu 8 metrelik yolun plan bütününde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgi (h) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerinde değerlendirilmesi, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu plan çalışmasının yapılmasında bir sakınca görülmediği belirtilmiştir.

İlgi (i) İstanbul I Numaralı K.V.K.B.K.M görüşünde: Hazırlanacak plan tadilatının 2863 sayılı Yasanın 17. maddesine, "Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi" ile "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmasına, Parselde yer alan korunması gerekli kültür varlıklarının planda gösteriminin yapılarak gerekli koruma koşullarının sağlanmasına, Parsele ilişkin alınan tüm geçmiş Kurul kararlarının planlama sürecinde dikkate alınmasına, Gerekli ise plan hiyerarşisi gereği 1/1000 ölçekli planda yapılması talep edilen değişiklikler öncesinde 1/5000 ölçekli mer'i plan üzerinde yapılacak tadilatların değerlendirilmesine, Plan tadilatında verilen karar ve hükümlerin mer'i plan notlarında yer alan hükümler ile çelişkili bilgiler içermemesine dikkat edilmesinin plan hazırlama sürecinde dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 112 ada 78 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi kurum görüşleri, plan değişikliği bilgi paftası yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 112 ada 78 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.09.2019 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.