Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 12.06.2019

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.05.2019 tarih ve 11761 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 06.03.2019 tarihli ve 6238 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Alibeyköy mahallesinde, 771 adanın bitişiğinde 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalan kamuya terkinli alanda, yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen 44,15 m2'lik kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile intifa hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle meri planda park alanında kalan, Alibeyköy Mahallesi 771 adanın bitişiğinde, yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen 44,15 m2'lik kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle intifa hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca, Alibeyköy Mahallesi 771 adanın bitişiğinde, teklif ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen 44,15 m2'lik kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.-TL iz bedelle intifa hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.