Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 14.06.2019 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 4

Rapor Tarihi: 12.06.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13074 sayı, 01.06.2019 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

10.06.2019 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :a) 25.03.2019 tarihli ve 20190140984 sayılı yazı.

b) 17.04.2019 tarihli ve 63388 sayılı yazı.

15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin UİP değişikliği yasa gereği 25.03.2019-24.04.2019 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi a) yazı ve ilgi b) yazı eki ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, İlgi a) yazı ve ilgi b) yazı ekinde;

"İlgi: 12.03.2019 tarihli ve 42898 sayılı (18.03.2019 tarih, 133512 sayı ile Yazı İşl. Ve Arşiv Md. Kayıtlı) yazınız.

İlgi yazı ile Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz Mevkii'nde yer alan kısmen İSKİ Hizmet Alanı, kısmen de İtfaiye+Belediye Hizmet Alanı'nda kalan 446 ada, 17 parsel ile bir kısım tescil dışı alanın İdari Hizmet Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 14.02.2019 tarih ve 265 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 15.02.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı ve 3194 sayılı yasanın 8.maddesi uyarınca askı ve ilan işlemlerine başlanıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan değişikliğine ilişkin İdaremiz görüşü aşağıdaki gibidir:

1. Planlama alanı, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmakta olup, Kâğıthane (Cendere) Deresi'nin taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır.

2. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlığı, İmar Planı ilkeleri 21,9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede taşkın risk haritasının teklif plana "Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı" olarak işlenmediği görülmüştür. Ayrıca Plan Notlarına da; bahse konu plan sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı eklenmelidir.

3. Planlama alanı içerisinde 04.10.2017-09.08.2008 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda İSKİ Alanı olarak ayrılan kısmın korunarak, bu alanda herhangi bir fonksiyon değişikliği yapılmaması gerekmektedir.

4. Planlama alanı içerisinden Ø300MBB çaplı atıksu hattımız geçmekte olup, söz konusu hattımızın geçtiği güzergâhın en az 5 metre olacak şekilde sadece imar yolu veya yeşil alan olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafımızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmekte olup, İdaremiz olumlu görüşü bulunmayan imar planlarının onaylanmaması ve uygulanmaması gerekmektedir.

Gereğini arz ederim." denilmektedir.

446 ada 17 parsel, 13.07.2018 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz, 446 ada 17 parsel ve bir kısım tescil harici alana ait NİP değişikliğinde idari hizmet alanında kalmakta olup, söz konusu parsel 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin UİP değişikliğinde E=1.50 Hmax=3kat yapılanmalı idari hizmet alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmakta olup, söz konusu 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliği, 13.07.2018 onaylı 1/5000 ölçekli plana uygun olarak hazırlanmıştır.

Söz konusu itiraz ekinde gönderilen ana atıksu hattı 1/1000 ölçekli plan değişikliği sınırı dışında kalmakta olup, plan değişikliği sınırına yakın olan kısımda ana atıksu hattı imar yolu veya yeşil alan olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz, 446 ada 17 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Eyüpsultan Belediye Başkanlığınca, Milli Emlak Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda hazırlanmıştır ve plan notlarına "Taşkın önlemli yapılaşma alanında İSKİ görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır." ibaresi eklenmiştir.

TALEP/SONUÇ: 15.02.2019 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, : 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin UİP tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz bilgi paftasında görüldüğü gibi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.