Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 09 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 09

RAPOR TARİHİ: 12.06.2019

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve 12419 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “İcra İflas Kanunu'nun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczinin mümkün olmadığı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında ise ''Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği'' açıklanmıştır.

İlgili kanunlara istinaden ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi hususunda karar alınmak üzere;

Yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifine ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 09 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.