Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 10

RAPOR TARİHİ: 12.06.2019

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.05.2019 tarih ve 12688 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi gereği, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle (Değişik: R.G. 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı) düzenlenmiş ve Belediyemiz hukuki durum ve hizmet özellikleri gereğince, İlçe Sanayi-Ticaret, Turizm olmak üzere üç grup yükselme adımıyla C- 5 grubunda (600.000-699.999) değerlendirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: İlgili yönetmelik gereği, Belediyemizde oluşturulması zorunlu olan müdürlüklere ek olarak kululabilecek tercihli (III) sayılı Listeden seçilen Ulaşım Hizmetleri Müdürü olmak üzere 1 adet Müdürlüğün kurulmasına;

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Belediyemiz kadrolarının Norm Kadro Esaslarına göre yeniden düzenlenmesi için teklifimiz, ilgili cetveller ile yeni kurulacak olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yönetmelikleri hazırlamak üzere Müdürlükler arası 2019 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için karar almak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün kurulması ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yönetmelikleri hazırlamak üzere Müdürlükler arası 2019 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.