Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 11.06.2019 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 2

Rapor Tarihi: 11.06.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13070 sayı, 01.06.2019 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

10.06.2019 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 08.05.2019 tarihli ve 71378 sayılı yazı.

b) 12.04.2019 tarihli ve 7478464 sayılı yazı.

24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parsele ilişkin UİP değişikliği yasa gereği 08.04.2019-07.05.2019 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi a) yazı eki ve ilgi b) yazı ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, ilgi a) yazı eki ve ilgi b) yazıda; "İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19.03.2019 tarih ve 46581 sayılı yazısı. İlimiz Eyüpsultan ilçesi, Karadolap Mahallesinde bulunan 43 ada, 64 parsel sayılı taşınmaza ait UİP-6873,59 Plan İşlem Numaralı, 24.01.2019 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanuınunun 8. Maddesine göre askı ve ilan işlemlerinin Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ilgi yazı ile belirtilmiştir. Söz konusu plan tadilatına ait teknik personelimizce hazırlanan raporda 645 m2'lik Meslek Lisesi Alanının Yol Alanına alınacak olmasından dolayı tarafımıza eşdeğer bir alan verilmesi gerektiği belirtilmiş olup, bu doğrultuda gerekli düzenlemenin yapılmasını rica ederim." denilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı ile fiili yol imar yolu olarak planlanmakta olup, eğitim alanını azaltıcı nitelikte değildir. Ayrıca yol ve eğitim alanı eşdeğerlik ilkesine göre değerlendirildiğinde iki fonksiyonunda kamu yararı nitelik taşıdığı ve donatı alanı olduğu görülmektedir. Karadolap Mahallesi 43 Ada 64 Parsel, 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında, "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı", 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı ve 24.01.2019 onaylı plan tadilatında, kısmen "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı" lejantında kısmen yol alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: 24.01.2019 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parsele ilişkin UİP tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz oybirliğiyle kabul edilmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 11.06.2019 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.