Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 3

Rapor Tarihi: 12.06.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13072 sayı, 01.06.2019 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

10.06.2019 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 25.04.2019 tarihli ve 20190183068 sayılı yazı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teklif edilen 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, 65 ada 63 parselin tamamı, 65 ada 62 ve 15 parsellerin bir kısmına ait KAUİP değişikliği yasa gereği 01.04.2019-30.04.2019 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi a) yazı ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, ilgi yazıda, "İlgi: 15.03.2019 tarihli ve 45205 sayılı (21.03.2019 tarih, 140032 sayı ile Yazı İşl. Ve Arşiv Md. Kayıtlı) yazınız. İlgi yazı ile, Eyüpsultan ilçesi, 65 ada, 62, 63, 15 parsellerin Kültürel Tesis Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı 15.02.2019 tarihinde onaylandığı ve 3194 sayılı yasanın 8.maddesi uyarınca askı ve ilan işlemlerine başlanıldığı bildirilmiştir. Planlama alanı, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmakta olup, İslambey Deresi'nin taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlığı, İmar Planı İlkeleri 21.9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerekmektedir. Yapılan incelemede taşkın risk haritasının teklif plana "Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı" olarak işlenmediği görülmüş olup, "Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı"nın teklif plana işlenmesi ve plan notlarına bahse konu plan sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığına ilişkin hüküm eklenmesi gerekmektedir. Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. Gereğini arz ederim." denilmektedir.

65 ada 63 parselin tamamı, 65 ada 62 ve 15 parseller, 20.10.2010 t.t.'li Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı'nda kalmakta olup, söz konusu parsel 15.02.2019 onaylı 1/500 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, 65 ada 63 parselin tamamı, 65 ada 62 ve 15 parsellerin bir kısmına ait KAUİP değişikliğinde TAKS=0,20 MAXH=6.50 m. yapılanmalı kültürel tesis alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: 15.02.2019 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, : 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, 65 ada 63 parselin tamamı, 65 ada 62 ve 15 parsellerin bir kısmına ait KAUİP tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz bilgi paftasında görüldüğü gibi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 12.06.2019 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.