Belediye Meclisinin 13.06.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 11.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 1

Rapor Tarihi: 11.06.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13071 sayı, 01.06.2019 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

10.06.2019 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 05.04.2019 tarihli ve 20190160550 sayılı yazı.

b) 05.04.2019 tarihli ve 20190160550 sayılı yazı.

24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parsele ilişkin UİP değişikliği yasa gereği 08.04.2019-07.05.2019 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi a) ve ilgi b) yazı ile yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, ilgi a) ve ilgi b) yazıda;

"İlgi: a)19.03.2019 tarihli ve 46581 sayılı (28.03.2019 tarih, 149945 sayı ile Yazı İşl. Ve Arşiv Md. Kayıtlı) yazınız. b) 23.08.2017 tarih ve 427842 sayılı yazımız. İlgi a) yazı ile, Eyüpsultan ilçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parselin Yol Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 16.01.2019 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 24.01.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı ve 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca askı ve ilan işlemlerine başlanıldığı bildirilmiştir. Söz konusu plan değişikliği ile ilgili olarak ilgi b) İdaremiz görüşü bildirilmiş olup, aşağıda belirtilen hususlara uyulmadığı görülmüştür: 1. Planlama sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmakta olup, Küçükköy (Validesuyu) Deresi'nin dere ıslah ve işletme bandı ile taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Bu nedenle Plan Notlarına; bahse konu plan sahasının taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı eklenmeli ve plan değişikliğine konu alanın plana "Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı" olarak işlenmesi gerekmektedir. 2. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlığı, İmar Planı İlkeleri 21.9 maddesi gereği dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının her ölçekteki imar planlarına mutlaka işlenmesi gerekmektedir. Ancak plan değişikliğinde yapılan incelemede Küçükköy (Validesuyu) Deresi'nin dere ıslah ve işletme bandı ile taşkın risk haritasının planlara işlenmediği görülmüştür. 3. Yapılacak uygulama ve

inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 4. Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Netice olarak, söz konusu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir. Gereğini arz ederim." denilmektedir.

Karadolap Mahallesi 43 Ada 64 Parsel, 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında, "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı", 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı ve 24.01.2019 onaylı plan tadilatında, kısmen "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı" lejantında kısmen yol alanında kalmaktadır. TALEP/SONUÇ: 24.01.2019 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, 24.01.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parsele ilişkin UİP tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz bilgi paftasında görüldüğü gibi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 11.06.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.