Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No :2
Rapor Tarihi : 07.05.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661//313/2/3-306 sayı 03.03.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.03.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: a) 02.05.2013 tarih, S-125 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısı.
b) 24.02.2014 tarih, 5873-340 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yazısı

Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mah. 265 ada 8 parsel sayılı yerlere ilişkin ilgi (a) yazı doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği yasa gereği 01.02.2014 - 03.03.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi yazı ile yasal askı süresi içerisinde 13.12.2013 t.t.’li plan değişikliğine itiraz edilmiş olup, ilgi yazıda“
İlgi: a) Müdürlüğünüzün 09.05.2013 tarihi ve 3285 sayılı yazısı,
b) Bölge Müdürlüğümüzün 17.05.2013 tarihi, 1059 sayılı yazısı,
Eyüp ilçesi, Alibeyköy Mahallesi bulunan 247 Pafta, 265 Ada 8 Parsel sayılı, 248 m2 yüzölçümlü, mazbut akar nitelikli taşınmaz Silahtar Abdullah Ağa Vakfı adına kayıtlıdır
İlgi (a) yazıyla Alibeyköy Mahallesi 265 ada 8 parsel sayılı taşınmazımızın 29.08.2003 tt.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar planında 300ki/ha konut alanında ve 19.03.2005 tt.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar planında çok küçük kısmı yol alanında, büyük kısmı Taks :0,56 H:6.50 m. yapılanmalı konut alanında kaldığı belirtilmiş olup, bahse konu alana ilişkin çocuk alanına alınması yönünde yapılan talebe istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile parselin büyük kısmının park alanına alındığı belirtilmiş ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğiyle ilgili kurum görüşümüzün bildirilmesi talep edilmiştir.
İlgi (b) yazı ile İdaremiz bahse konu plan tadilatının 5737 sayılı Vakıflar kanununun ve Vakıflar Yönetmeliğin ilgili maddelerine aykırı olması, İdaremiz menfaatlerine uygun olmaması sebepleriyle olumsuz görüş bildirmiştir.
Ancak İdaremizin görüşleri dikkate alınmadan bahse konu uygulama imar planı tadilatı hem Eyüp İlçe Meclisince hem de İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisince kabul edilmiş ve 29.01.2014 - 03.03.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmış
5737 sayılı Vakıflar kanununun ‘’Vakıf Kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi’’ başlıklı maddesinde: ‘’Madde 22-… Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlenmesi yapılır
Ayrıca 20.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre hazırlanan Vakıflar Yönetmeliği’nin Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm ‘’Vakıflar Kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi’’ başlıklı maddesinde özetle: ‘’Madde180 - …Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır. Akar nitelikli vakıf taşınmazlara, imar planlarında yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol, okul, resmi hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi akar niteliği olmayan fonksiyonlar verilmez. Bu taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, taşınmazın akar niteliğine uygun imar planı imar planı tadilatının yapılması ilgili kurumdan istenir. İlgili kurum talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapar…’’ denilmektedir.
Müdürlüğümüzce ilgi (b) yazı ile bahse konu plan değişikliğine olumsuz görüş vermemize ve 5737 sayılı yasa 22. Maddesi ve Vakıflar Yönetmeliğinin 180. Maddelerine rağmen. İdaremiz aleyhine plan değişikliği yaparak açıkça hukuka aykırı işlem yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; Eyüp ilçesi, 247 Pafta, 265 ada, 8 parsele ait, Konut Alanı fonksiyonunun iptal edilerek kısmen Yol Alanı, kısmen de Park Alanına alınmasına ilişkin plan tadilatının iptal edilerek taşınmazın 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planındaki haliyle korunması hususunda, bilgi ve gereğini arz ederim. ”denilmektedir.
İlgi itiraz yazısında söz edilen 265 ada 8 parsel sayılı yer; 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında “K1” lejandlı az yoğunlukta (300 ki/ha) konut alanında, 13.12.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde kısmen park alanında kısmen yol alanında kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini” denilmektedir

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, Söz konusu itiraza ilişkin dilekçe incelenmiş olup, bölgedeki yeşil alan ihtiyacı sebebiyle ve vakıf arazilerindeki takas işlemlerinin son aşamaya gelmesi sebebiyle, itirazın oybirliğiyle reddine karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 07.05.2014 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.