Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.05.2014 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 3
Rapor Tarihi : 21.05.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-2014/326 sayı 05.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.05.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: a) 28.02.2014 tarih, 326 sayılı İsa Arat adına Gökay Demirtaş’a ait dilekçe ve ekleri
b) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2014 tarih, 134569 sayılı yazısı
c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 27.02.2014 tarih, 130017-211181-635 sayılı yazısı
d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarih, 320-32580 sayılı yazısı
İlgi (a) dilekçe ve eki plan paftaları ile müellifince Eyüp Gümüşsuyu Mahallesi 246 pafta, 981 ada, 1 ve 2 parsel sayılı yerlere plan tadilatı teklif edilmektedir. Söz konusu parseller 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda K4-orta yoğunluklu (600 kişi/ha) konut alanında, 22.09.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Hmax=9,50 m. yükseklikte blok çizili konut alanında kalmaktadır.
Müellifince hazırlanan plan tadilatı teklifi incelendiğinde; meri planda söz konusu parseller ve kadastral boşluk üzerinde kalan bloğun, fonksiyon ve yüksekliğinin korunarak, blok çizgisinin kadastral boşluktan parsel sınırına çekilmesi (yaklaşık 2 m.) ile meri plandaki blok taban alanından daha az taban alanına sahip yeni bir blok oluşturulduğu görülmektedir. 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;
“1. Uygulama imar planı değişikliği onama sınırı Eyüp, Gümüşsuyu Mahallesi, 246 pafta, 981 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsamaktadır.
2. Onama sınırı içinde kalan alan konut alanıdır.
3. Konut alanının yapılanma hakkı blok nizam olup, H=9,50 m.dir.
4. Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı şartları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.
Teklife ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü’nde ‘ …. Bahse konu teklif plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir…. Söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.
İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün ulaşım kararı bölümünde; “… 1/1000 ölçekli plan teklifi;
- Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
- Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
- Brüt alanı 75 m²’ye kadar (Brüt alan ≤ 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark
- Brüt alanı 75 m² - 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark
- Brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan ≥ 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.” şeklinde plan notu eklenmesi,
şartlarının yerine getirilmesi ve meri plandaki yapılanma şartlarının aşılmaması koşuluyla, ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmayacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
İlgi (d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmüştür.’ denilmektedir.
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; söz konusu plan teklifine ait plan notlarında; Ulaşım Planlama görüşünde belirtilen, otopark alanlarıyla ile ilgili plan notunun eklenmediği görülmüştür.
Eyüp Gümüşsuyu Mahallesi 246 pafta, 981 ada, 1 ve 2 parsel sayılı yerlere ait plan tadilatı teklifi ve eki paftalar ve ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Gümüşsuyu Mahallesi 981 ada 1 ve 2 parseller için müellifince hazırlanan plan değişikliği teklifi oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 21.05.2014 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.