Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 8
Rapor Tarihi : 03.06.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-2014/295 sayı 05.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.05.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte; “
a) “Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 06.02.2014 tarih ve Mec: 93705235-301.05-2013/173 sayılı Meclis Kararı ve eki önerge
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih, 62956595.310.06/340-35048 sayılı yazısı
c) İBBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih, 71777267-41858 sayılı yazısı
d) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih, 21362969-310.01/268593-Bno:788 sayılı yazısı
e) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 22.04.2014 tarih, 2427852-310.01.04.01-149175 sayılı yazısı
Yeşilpınar Mahallesi, Sancak Sokak, Saya Mevki, 491 ada, 9 parsel sayılı arsanın cephe aldığı yolun genişliği değiştirilmeden, ekteki bilgi paftasına göre köşe kırıklığının giderilmesi ve karşı tarafa kaydırılması ile ilgili önerge İlgi Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.
Hazırlanan plan değişikliğinin tasdik sınırı içindeki alanın bir kısmı 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda K6 800 kişi/Ha yoğunluklu konut alanı ve 15.00 m. genişliğinde yol alanında, bir kısmı ise 19.05.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında gecekondu önleme bölgesi sınırları içinde, Taks:0.35 Hmax=15.50 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen de 15.00 m. genişliğinde yol alanında kalmaktadır.
Hazırlanan plan değişikliğinin tasdik sınırı içindeki alanın bir kısmı 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda Taks=0.66, Hmax=12.50 m. yapılanmalı konut alanı ve 15.00 m. genişliğinde yol alanında, bir kısmı ise 19.05.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatında gecekondu önleme bölgesi sınırları içinde, Taks:0.35 Hmax=15.50 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen de 15.00 m. genişliğinde yol alanında kalmaktadır.
Söz konusu önerge doğrultusunda tarafımızca yol genişliği değiştirilmeden; planlarda ki 15.00 m.’lik yolun kuzey yönüne doğru ötelenerek, yolun bir kısmının konut alanına alınması ve diğer tarafta da planlarda konut alanında kalan kısmın yol alanına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili, İlgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri alınmıştır.
İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; “…Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) Mesken Müdürlüğü görüşünde; “…Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 491 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yolun genişliği değiştirilmeden, ilgi yazı ekindeki 1/1000 ölçekli plan değişikliği incelenmiştir. Söz konusu plan değişikliğinde yolun, tasarrufu Müdürlüğümüzde olan 487 ada, 10 parsele kaydırıldığı görülmüş olup, bu parselde proje ihalesi yapılmış olan kentsel dönüşümde kullanılmak üzere konut çalışması yapılmaktadır. Bu nedenle hazırlanan plan değişikliği tarafımızca uygun görülmemektedir….” denilmektedir.
İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün Ulaşım Kararı bölümünde; “Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 491 ada, 9 parselin cephe aldığı yolun genişliği değiştirilmeden parselin köşe kırığının giderilmesi ve yolun kuzey yönüne doğru ötelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifinin 15.00 m.’lik yol geometrisini bozduğu belirlendiğinde bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır…” denilmektedir.
İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İSKİ) görüşünde; “…Bahse konu yapılaşma nizamlarında değişikliği öngören plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremizce ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’ de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmelidir.
Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.
Önerge gereği hazırlanan 491 ada, 9 parselin cephe aldığı yola ilişkin plan tadilatı ile ilgili, İlgi (a) Meclis Kararı ve ekleri, ilgi (b), (c), (d), (e) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Yeşilpınar Mahallesi, 491 ada, 9 parsele ilişkin plan değişikliği teklifinin kurum görüşlerinin değerlendirilmesi için Müdürlüğü’ne iadesini uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.