Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 02
RAPOR TARİHİ : 03.06.2014
İLGİ : Ruhsat Denetim Müdürlüğünün 20.05.2014 tarih ve 1036 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: a) 04.01.2010 tarih ve M.34.6.EYÜ.0.28/10/1 sayılı yazımız.
b) 13.01.2010 tarih ve M.34.6.EYÜ.0.10/2010/04/21 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısına ekli
2010/04 sayılı Meclis Kararı
c) 25.12.2013 tarih ve 91779893/804 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı
İlgi (a) sayılı yazımız ile 2010 yılında yapılan Müdürlüğümüze ait İç Hizmet Yönetmeliği, ilgi (c) sayılı yazı ekinde bulunan Teftiş Raporu gereği güncellenerek yazımız ekinde sunulmuş olup;
Görüşülmek üzere yazımızın Meclise havalesi hususunu onayınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İç Hizmet Yönetmeliğinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.