Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 5
Rapor Tarihi : 03.06.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.24-400 sayı, 02.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.05.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ:
a) 11.09.2012 tarih, 1753 sayılı dilekçe
b) 01.10.2012 tarih, 1753 sayılı yazımız
c) 08.11.2012 tarih, 2012/266 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı
d) 29.03.2013 tarih, S-2163 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı ve eki revizyon
e) 06.05.2013 tarih, 455 sayılı yazımız
f) 06.06.2013 tarih, 2013/151 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı
g) 24.06.2013 tarih, S-595 sayılı yazımız
h) 06.01.2014 tarih, BN:27490/69 İBB:2451 sayılı İBBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki 13.09.2013 tarih, 1805 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 12.12.2013 tarih, 2445 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı
i) 30.01.2014 tarih, 2014/S-147 sayılı yazımız
j) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih, 21362969-310.01/268483-Bno:789 sayılı yazısı
13.09.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 21.06.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı yasa gereği 16.08.2012-17.09.2012 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi a) dilekçe ile “Halitpaşa Caddesinden Kooperatif konutlarımıza ulaşımı sağlayan yollardan biri olup ekteki sayfada askıdaki plan üzerinde işaretlenmiş olan yol, askıdaki plana göre çok yüksek eğimli olmaktadır. Bu yol 10 m’lik araç yoludur. Ancak bu yoldan yüksek eğim sebebiyle yazın yük araçlarının, kışın ise bütün araçların çıkması ve inmesi mümkün değildir. Bu sebeple yolun yatay mesafesinin uzatılması gerekmektedir. Ekte, bu yol halen işleyen fiili şekliyle işaretlenmiştir. Gerekiyorsa yerinde inceleme yapılarak yolun bu şekilde, mevcut çınar ağacını ortaya alarak düzenlenmesini talep ediyoruz. İtirazımız değerlendirilerek gereğinin yapılmasını arz ederiz.” denilerek yasal askı süresi içerisinde 21.06.2012 t.t’li 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planına itiraz edilmiş olup, söz konusu itiraz ilgi b) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş, ilgi c) meclis kararında ise “…söz konusu itiraz konusunun müdürlüğünce yerinde değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesine…”denilmektedir.
İlgi a) itiraz dilekçesi ekinde yer alan krokide yol olarak belirtilen yer; 13.09.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sadabad Tarihi+Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Alanı Nazım İmar Planı’nda park alanında kalmakta olup, 21.06.2012 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı’nda ise bir kısmı park alanında bir kısmı yol alanında kalmaktadır. Söz konusu itiraz müdürlüğümüzce incelenmiş olup, ilgi d) yazı eki revizyon da dikkate alınarak plan paftası hazırlanmıştır.
Konu ilgi e) yazımız ile Eyüp Belediye Meclisi’ne sevk edilmiş olup, İlgi f) Meclis Kararı ile uygun görülerek, İlgi g) yazımız ile incelenmek ve onanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.
İlgi h) yazı ile söz konusu plan değişikliğine ilişkin 13.09.2013 tarih, 1805 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 12.12.2013 tarih, 2445 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alındığı belirtilmekte olup, 12.12.2013 tarih, 2445 sayılı Karar ile; “.. itiraza ilişkin alınan 13.09.2013 tarih ve 1805 sayılı karar incelenmiş olup, söz konusu Meclis Kararının komisyon görüşü kısmının ‘Eyüp İlçesi Sadabat Etkileşim Geçiş Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.’ Şeklinde revize edilmesi..” şeklinde karara bağlandığı bildirilmektedir.
İlgi a) dilekçe, İlgi d) yazı eki revizyon ve 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı ile kabul olunan 29.05.2012 tarih ve 565902 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili İlgi i) yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü sorulmuştur.
İlgi j) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün Ulaşım Kararı bölümünde; “21.06.2012 tarihinde onaylanan Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde ilgilisince yapılan itiraz sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifinin 10.00 m.’lik yol geometrisini bozduğu belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır…” denilmektedir.
Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde ilgilisince yapılan itiraz sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili, İlgi Meclis Kararları, ilgi yazılar, ilgi dilekçe, ilgi kurum görüşü yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde ilgilisince yapılan itiraz sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile geçirilen yolun ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi, teklifi tadilen uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.