Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.05.2014 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 4
Rapor Tarihi : 21.05.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-310.1.3/2014/225 sayı 05.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.05.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi a) Eyüp Belediye Meclisi’nin 06.02.2014 gün Mec:2014/22 sayılı kararı ve eki önerge
İlgi b) İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem
ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih, 339-34584 sayılı görüş yazısı
İlgi c) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih, 151620 sayılı görüş yazısı
İlgi d) İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih, 218742-683-41137 sayılı görüş yazısı
Eyüp İlçesi, Merkez Mahallesi 596 ada 8 parsel ve kadastral boşlukta kalan (eski 260 ada 102-103-104-105 parseller) yazımız eki bilgi paftasında işaretli alanın; Konut Alanı’na alınması için verilen önerge ile ilgili alınan İlgi (a) Meclis Kararı’nda; “…Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; önerge eki pafta doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmasına oy çokluğuyla karar vermiştir.” denilmekte olup; söz konusu önergede ise “ Eyüp Merkez Mah. 596 ada 8 parsel ve kadastral boşluk üzerindeki alanın (eski 260 ada 102-103-104-105 parseller) 595 ada 1 parsel, 596 ada 6 parselden 1.00’er metre çekme mesafesi bırakılarak ve 596 ada 8 parselde çizili bloğa bitişik olacak şekilde ekli bilgi paftasında görüldüğü şekliyle çizilen blok şeklinin planlara işlenmesi hususunda…” denilmektedir.
Söz konusu alan; 29.08.2003 t.tli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda “K4” rumuzlu 600 kişi/ha. yoğunluklu konut alanında; 22.09.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez I.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen konut alanında, kısmen 5.00 m.lik yolda kalmaktadır.
Konuya ilişkin İlgi (b), İlgi (c) ve İlgi (d) yazılarla İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşleri alınmıştır.
İlgi (b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında, “…planlama alanı, Eyüp Belediyesi tarafından yaptırılan imar planlarına esas 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA (Trakya Formasyonuna ait birimler ile temsil edilen, Yerleşime Uygun Alanlar) lejantlı alanda kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir.
…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu imar planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (c) İSKİ Genel Müdürlüğü görüş yazısında, “…bahse konu plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.” denilmektedir.
İlgi (d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısında, “…1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, imar uygulaması sonucu oluşan 595 ada 1 parsel, 596 ada 7,8 ve 26 parseller arasında yer alan kadastral boşlukta yer aldığı ve çıkmaz yol alanının bir kısmının iptal edildiği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.
Müdürlüğümüzce, İlgi (a) Meclis Kararı eki önerge incelendiğinde; önerge konusu alanın 596 ada 6 parsele komşuluğunun olmadığı, bu sebeple 596 ada 26 parsel yerine, sehven 6 parsel yazıldığı tespit edilmiştir. Açıklanan hususlar doğrultusunda, İlgi (a) Meclis Kararı eki önerge gereği yapılan plan tadilatı ile Eyüp Merkez Mahallesi 596 ada 8 parsel ve kadastral boşlukta kalan (eski 260 ada 102-103-104-105 parseller) alanda; 595 ada 1 parsel, 596 ada 26 parselden 1.00’er metre çekme mesafesi bırakılarak ve 596 ada 8 parselde çizili bloğa bitişik olacak şekilde Hmax=9,50 irtifalı blok çizilmiştir.
Konunun incelenerek, yazımızın uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Merkez Mahallesi 596 ada 8 parsel ve kadastral boşlukta kalan (eski 260 ada 102-103-104-105 parsellerin bir kısmı) alanın konut alanına alınması ile ilgili plan değişikliği teklifi oybirliğiyle uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 21.05.2014 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.