Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 6
Rapor Tarihi : 03.06.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/498 sayı 05.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.05.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ:
a) 04.04.2014 tarih, 498 sayılı dilekçe ve ekleri
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarih, 62956595.310.06/317-175678 sayılı yazısı
c) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 27.02.2014 tarih, 21362969- 310.01/212139-638 sayılı yazısı
d) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 21.03.2014 tarih, 2427852- 310.01.04.01 147287 sayılı yazısı
İlgi (a) dilekçede, “...İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 896 ada, 7 sayılı parsele ilişkin hazırladığımız 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek meclise gönderilmesi ...” denilmektedir.
İlgi dilekçenizde bahsi geçen Eyüp İlçesi, 896 ada, 7 parsel 29.08.2003 t.t.’li 1/5000- ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda K3 (500 kişi/Ha) konut alanında ve 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda da H=9.50 TAKS=0.43 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
896 ada, 7 parsel için hazırlanan plan tadilatı teklifi ile Esentepe, 896 ada, 7 sayılı parsel, Taks=0.41 H=12.50 m. yapılanmalı konut alanına alınmış olup, plan notlarında;
Tasdik sınırı 896 ada, 7 sayılı parselin sınırıdır ve tasdik sınırı içindeki alan konut alanıdır.
Konut alanında yapılanma koşulu TAKS= 0.41, H12.50 ’dir.
Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
Açıklanmayan hususlarda mer ’i imar planı ve mer ’i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. ” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; "...Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. ” denilmektedir.
İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün Ulaşım Kararı bölümünde;
“ -Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
“-Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
-brüt alanı 75 m2’ye kadar (brüt alan<75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2 -brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alari>150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir ” şeklinde plan notunun eklenmesi
şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmayacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. ” denilmektedir.
İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüsünde; “...Bahse konu yapılaşma nizamlarında değişikliği öngören plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremizce ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’ de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmelidir.
Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgisince karşılanmalıdır. " denilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarına uygun olarak İlçe Belediyelerince hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesince onanmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ki yapılanma değerleri de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında verilen yoğunluk değerlerine göre hesaplanmaktadır. Söz konusu alanda da 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında verilen yapılanma değerleri, 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda belirlenen yoğunluk değerleri doğrultusunda belirlenmiştir.
İlgi (b) İBB Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda; “Mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli görülmesi durumunda teknik müdahaleler yapılacaktır” plan notunun eklenmesi müdürlüğümüz görüşüdür.
İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda; “-Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
-brüt alanı 75 m2,ye kadarfbrüt alan<75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2 -brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan>150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması
gerekmektedir” plan notunun eklenmesi müdürlüğümüz görüşüdür.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 896 ada, 7 sayılı parsele ilişkin müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin genel plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesini oybirliği uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 03.06.2014 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.